INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe 5 mg



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rizatriptan Teva, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Rizatriptanum



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda 5 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 7,265 mg ryzatryptanu benzoesanu (co odpowiada 5 mg ryzatryptanu).



3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę i aspartam.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej


2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej ((kod EAN)) 5909990791170


6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej ((kod EAN)) 5909990791187



5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


1. Chwycić blister za krawędź i delikatnie oderwać wzdłuż linii perforacji jeden element blistra od pozostałych.

2. Ostrożnie oderwać folię.

3. Delikatnie wypchnąć tabletkę.

4. Umieścić tabletkę w jamie ustnej. Tabletka rozpuści się bezpośrednio w jamie ustnej, co ułatwi jej połknięcie.




6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.



7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE



8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):



9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.



10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE



11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa



12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16923



13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):



14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.



15. INSTRUKCJA UŻYCIA




16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Rizatriptan Teva 5 mg




MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rizatriptan Teva, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Rizatriptanum



2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


TEVA



3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:



4. NUMER SERII


Lot:



5. INNE