INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe 10 mg1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rizatriptan Teva, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Rizatriptanum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda 10 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 14,53 mg ryzatryptanu benzoesanu (co odpowiada 10 mg ryzatryptanu).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę i aspartam.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej


2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej ((kod EAN)) 5909990791194


6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej ((kod EAN)) 59099907912005. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


1. Chwycić blister za krawędź i delikatnie oderwać wzdłuż linii perforacji jeden element blistra od pozostałych.

2. Ostrożnie oderwać folię.

3. Delikatnie wypchnąć tabletkę.

4. Umieścić tabletkę w jamie ustnej. Tabletka rozpuści się bezpośrednio w jamie ustnej, co ułatwi jej połknięcie.
6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1692413. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Rizatriptan Teva 10 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER 10 mg1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rizatriptan Teva, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Rizatriptanum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


TEVA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE