ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Paracetamol Actavis, 10 mg/ml, roztwór do infuzji


ParacetamolumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest Paracetamol Actavis i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Actavis

  3. Jak stosować lek Paracetamol Actavis

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Paracetamol Actavis

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL ACTAVIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Paracetamol Actavis zawiera substancję czynną paracetamol, analgetyk (lek uśmierzający ból) i antypiretyk (lek obniżający gorączkę). Lek ten podaje się w infuzji dożylnej bezpośrednio do żyły. Lek stosowany jest:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL ACTAVIS


Kiedy nie stosować leku Paracetamol Actavis


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Actavis


Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej przypadków dotyczy pacjenta.


Tak szybko, jak to tylko jest to możliwe, stosować odpowiedni lek przeciwbólowy do podawania doustnego (przyjmowany przez usta).


Stosowanie leku Paracetamol Actavis z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek ten zawiera paracetamol. Pacjent musi to uwzględnić, jeśli stosuje inne leki zawierające paracetamol, tak aby nie przekroczyć zalecanej dawki dobowej (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Paracetamol Actavis”). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol.

Jest to zwłaszcza ważne, aby poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej wymienionych leków. Leki te i lek Paracetamol Actavis mogą wpływać na działanie każdego z leków:


Stosowanie leku Paracetamol Actavis z jedzeniem i piciem

Należy ograniczyć spożywanie alkoholu podczas stosowania tego leku.


Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży. Lekarz musi ocenić czy leczenie tym lekiem jest zalecane podczas ciąży.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Karmienie piersią

Lek Paracetamol Actavis może być stosowany podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Paracetamol nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paracetamol Actavis

Lek zawiera mniej niż 23 mg sodu (1 mmol) na 100 ml. To znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL ACTAVIS


Zwykle stosowana dawka:
Brak jest danych dotyczących stosowania paracetamolu u noworodków urodzonych przedwcześnie.Sposób podawania

Do stosowania dożylnego.

Lek ten podaje się w powolnej infuzji (wlewie kroplowym) do żyły przez ponad 15 minut.

Ścisła obserwacja jest konieczna przed końcem infuzji.


Małe dzieci i dzieci

Paracetamol Actavis może być rozcieńczony nie więcej niż w stosunku jeden do dziesięciu w roztworze 9 mg/ml chlorku sodu (0,9%) lub 50 mg/ml glukozy (5%). Rozcieńczony roztwór należy poddać ocenie wzrokowej i nie wolno używać, jeśli stwierdzi się opalizację, widoczne stałe cząstki lub osad.


W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Actavis

Należy niezwłocznie poradzić się lekarza, jeśli pacjent otrzyma zbyt dużo leku Paracetamol Actavis, nawet jeśli czuje się dobrze. W przypadku przedawkowania leku, ogólnie objawy występują w ciągu 24 godzin. Objawy te obejmują nudności, wymioty, brak łaknienia, bladość skóry i ból brzucha.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Paracetamol Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Rzadkie działania niepożądane (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

Następujące działania mogą wystąpić:


Bardzo rzadkie działania niepożądane (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

Następujące działania mogą wystąpić:


W pojedynczych przypadkach obserwowano inne zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi, które wymagały regularnego badania krwi: może wystąpić nieprawidłowo mała ilość niektórych typów komórek krwi (płytki krwi, białe krwinki), co może prowadzić do krwawienia z nosa lub dziąseł. W przypadku wystąpienia takiego działania należy zawiadomić lekarza.


Donoszono o przypadkach rumienia, zaczerwienienia (głównie twarzy), swędzenia i nieprawidłowo szybkiej czynności serca.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL ACTAVIS


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol Actavis po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po symbolu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C. Fiolki przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.


Tylko do jednorazowego użycia. Ten lek powinien być zużyty niezwłocznie po otwarciu. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć. Jeśli roztwór jest rozcieńczony w 9 mg/ml chlorku sodu (0,9%) lub 50 mg/ml glukozy (5%), roztwór powinien być niezwłocznie zużyty. Jeśli roztwór nie zostanie od razu zużyty, należy przechowywać go w temperaturze pokojowej nie dłużej niż przez 1 godzinę (włączając czas infuzji).


Przed podaniem, lek należy poddać ocenie wzrokowej. Nie należy stosować leku Paracetamol Actavis w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek cząstek stałych lub zmiany zabarwienia roztworu. Są to widoczne oznaki zepsucia leku.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Paracetamol Actavis


Jak wygląda lek Paracetamol Actavis i co zawiera opakowanie

Fiolki: 100 ml.

Lek Paracetamol Actavis jest roztworem do infuzji.

Roztwór jest przezroczysty, lekko żółtawy i umieszczony jest w bezbarwnej fiolce szklanej, zamykanej korkiem z gumy bromobutylowej i zabezpieczonej aluminiowym wieczkiem.

Fiolki zapakowane są w pudełko tekturowe. Każde pudełko zawiera 1 fiolkę lub 12 fiolek.


Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia


Wytwórca

Delpharm Tours

La Baraudière, Rue Paul Langevin

37170 Chambray-lès-Tours

FrancjaTen produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria, Dania, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja Paracetamol Actavis

Austria Paracetamol Actavis 10 mg/1 ml Infusionslösung

Belgia Paracetamol Actavis 10 mg/ml, oplossing voor injective

Czechy Paracetamol Actavis 10 mg/ml

Finlandia Paracetamol Actavis 10 mg/ml infuusioneste, liuos

Hiszpania Paracetamol Actavis 10 mg/ml solución para perfusion

Holandia Paracetamol Actavis 10 mg/ml, oplossing voor injectie

Irlandia Paracetamol Actavis 10 mg/1 ml solution for infusion

Luksemburg Paracetamol Actavis 10 mg/ml, oplossing voor injecti

Niemcy Paracetamol-Actavis 10 mg/ml Infusionslösung

Rumunia Paracetamol Actavis 10 mg/ml, soluţie perfuzabilă

Węgry Parafen

Włochy Paracetamolo Actavis Italy 10 mg/1 ml soluzione per infusionData zatwierdzenia ulotki: 2010-08-10


5