INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


RIVEKA 6 mg kapsułki, twarde

(Rivastigminum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna kapsułka zawiera 6 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera lecytynę sojową.

Należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 kapsułek, twardych

56 kapsułek, twardych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Należy połykać w całości bez rozgniatania czy otwierania.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(logo firmy)

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr … 17068


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Riveka 6 mg

28 kapsułek, twardych kod EAN 5909990796571


56 kapsułek, twardych kod EAN 5909990796588


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


RIVEKA, 6 mg, kapsułki, twarde

(Rivastigminum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(logo firmy)

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela