INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


RIVEKA 4,5 mg kapsułki, twarde

(Rivastigminum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna kapsułka zawiera 4,5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 kapsułek, twardych

56 kapsułek, twardych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Należy połykać w całości bez rozgniatania czy otwierania.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(logo firmy)

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr … 17067


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Riveka 4,5 mg

28 kapsułek, twardych kod EAN 5909990796472


56 kapsułek, twardych kod EAN 5909990796489


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


RIVEKA, 4,5 mg, kapsułki, twarde

(Rivastigminum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(logo firmy)

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela