INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHPUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Paroxinor, 20 mg, tabletki powlekane

Paroxetinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg paroksetyny (w postaci paroksetyny chlorowodorku półwodnego).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane


20 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798339


30 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798346


60 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798353


100 tabletek powlekanych Kod EAN: 59099907983605. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


---


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


----


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


---


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(( logo podmiotu odpowiedzialnego))

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finlandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1712213. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. – Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


---


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Paroxinor 20 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Paroxinor, 20 mg, tabletki powlekane

Paroxetinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


---3