CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mercilon; 0,15 mg + 0,02 mg; tabletki 1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Każda tabletka zawiera 0,15 mg dezogestrelu (Desogestrelum) i 0,02 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Tabletka zawiera laktozę jednowodną (< 80 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletki


Tabletki są okrągłe, obustronnie wypukłe o średnicy 6 mm oznaczone kodem TR powyżej 4 z jednej strony i napisem Organon* z drugiej4 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania

Doustna antykoncepcja hormonalna


4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sposób przyjmowania produktu Mercilon


Tabletki produktu Mercilon przyjmuje się codziennie o tej samej porze dnia, jeżeli zachodzi taka potrzeba popijając niewielką ilością płynu. Przyjmowanie tabletek należy kontynuować przez 21dni, zgodnie z kierunkiem strzałek na opakowaniu. Przyjmowanie tabletek z następnego opakowania należy rozpocząć po 7 dniowej przerwie. W przerwie tej zwykle występuje krwawienie, zwykle 2-3 dni po przyjęciu ostatniej tabletki. Krwawienie może trwać mimo rozpoczęcia przyjmowania tabletek z następnego opakowania.


Rozpoczęcie pierwszego opakowania produktu Mercilon


Jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcji (przez ostatni miesiąc)

Należy rozpocząć przyjmowanie pierwszej tabletki produktu Mercilon pierwszego dnia cyklu tzn. pierwszego dnia miesiączki. Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu, jednak w tym przypadku należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (barierową) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.


Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony produkt antykoncepcyjny (tabletkę, system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)

Przyjmowanie tabletek produktu Mercilon należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego produktu. Nie później jednak niż w pierwszym dniu po przerwie lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo wcześniej przyjmowanego produktu. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego należy rozpocząć przyjmowanie produktu Mercilon w dniu usunięcia systemów, najpóźniej w dniu następnego ich zastosowania.


Nie wszystkie produkty antykoncepcyjne (system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny) muszą znajdować się w obrocie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała produkt antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen (minitabletka, iniekcje, implant, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)

Można przerwać przyjmowanie minitabletki każdego dnia (dla implantu lub systemu w dniu jego usunięcia, dla iniekcji w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie) i następnego rozpocząć przyjmowanie tabletek produktu Mercilon. We wszystkich tych przypadkach należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.


Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast po poronieniu, a dodatkowe metody antykoncepcji nie są potrzebne.


Po porodzie o czasie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

W przypadku karmienia piersią patrz punkt 4.6.

Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie fizjologicznym lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Po odbytym stosunku należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek lub należy poczekać do pierwszej miesiączki.


Postępowanie w przypadku zapomnienia tabletek

Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana, należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę a pozostałe jak zazwyczaj.

Jeżeli opóźnienie wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna tabletki może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek powinno być zgodne z dwiema podstawowymi zasadami:

 1. Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie może być dłuższa niż 7 dni.

 2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby osiągnąć dostateczne zahamowanie osi wydzielania wewnętrznego podwzgórze-przysadka-jajnik.


Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki:

Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, a kolejne tak, jak zazwyczaj. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji np. prezerwatywę. Istnieje możliwość zajścia w ciążę w przypadku utrzymywania stosunków płciowych w tygodniu poprzedzającym zapomnienie przyjęcia tabletki. Ryzyko zajścia w ciążę jest tym większe im większa jest ilość zapomnianych tabletek i im bliżej jest do regularnej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Należy jak najszybciej przyjąć tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, a kolejne tabletki należy przyjmować jak zazwyczaj. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających zapomnienie, tabletki były przyjmowane w sposób prawidłowy nie potrzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jeżeli powyższy warunek nie był spełniony lub pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż jedną tabletkę należy zalecić zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez następnych 7 dni.

Ze względu na bliskość przerwy w przyjmowaniu tabletek gwałtownie wzrasta ryzyko obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej. Jednakże można zapobiec obniżonej skuteczności antykoncepcyjnej poprzez odpowiednie dostosowanie schematu przyjmowania tabletek. Istnieją dwie możliwości przyjmowania tabletek bez potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji pod warunkiem, że w ciągu 7 dni poprzedzających zapomnienie tabletki pacjentka przyjmowała tabletki w sposób prawidłowy. W innym przypadku pacjentka powinna zastosować pierwszą z wymienionych poniżej dwóch możliwości i jednocześnie zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną przez 7 dni.

 1. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, a kolejne tak jak zazwyczaj. Po przyjęciu ostatniej tabletki z opakowania, następnego dnia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania tj. nie robiąc żadnej przerwy. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek z drugiego opakowania. Jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe.

 2. Można doradzić także zaprzestanie przyjmowania pozostałych tabletek z opakowania. Następnie zrobić 7 dniową lub krótszą przerwę w przyjmowaniu tabletek wliczając w nią również dni, w których zapomniano przyjąć tabletki i rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania.

W przypadku zapomnienia przyjęcia tabletki i braku spodziewanego krwawienia z odstawienia w pierwszej wolnej od przyjmowania tabletek przerwie należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży.


Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych


W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie mogło ulec upośledzeniu, należy wtedy stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

Jeżeli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, wchłanianie mogło ulec upośledzeniu. Jest to sytuacja podobna do zapomnienia tabletki, dlatego należy postąpić jak w przypadku jej zapomnienia ( punkt: „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”). Jeżeli pacjentka nie chce zmieniać schematu przyjmowania tabletek powinna przyjąć dodatkową tabletkę produktu Mercilon z innego opakowania.


Postępowanie w przypadku zmiany dnia rozpoczęcia lub opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia z odstawienia.


Produkt Mercilon nie jest wskazany do opóźniania dnia rozpoczęcia krwawienia. Jednakże, jeśli w wyjątkowych sytuacjach, zachodzi potrzeba opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania leku, bez robienia 7 dniowej przerwy. Można przyjmować tabletki z tego opakowania aż do jego wyczerpania. W tym czasie może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe. Aby powrócić do regularnego przyjmowania tabletek należy zrobić 7 dniową przerwę przed rozpoczęciem nowego opakowania.

Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny należy pacjentce doradzić skrócenie przerwy w przyjmowaniu tabletek o tyle dni o ile istnieje potrzeba. Skrócenie przerwy niesie większe ryzyko, że krwawienie z odstawienia wcale nie wystąpi, a pojawić się mogą krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienie w trakcie przyjmowania tabletek z następnego opakowania (jak w przypadku opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia).


4.3 Przeciwwskazania


Nie należy stosować złożonych tabletek antykoncepcyjnych w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników. Jeśli jakikolwiek z wymienionych poniżej objawów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, produkt należy odstawić.4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów lub czynników ryzyka należy rozważyć korzyści związane ze stosowaniem złożonych produktów antykoncepcyjnych w porównaniu do możliwego ryzyka w każdym indywidualnym przypadku i przedyskutować je z pacjentką przed rozpoczęciem stosowania tabletek antykoncepcyjnych. W przypadku pogorszenia, zaostrzenia lub pojawienia się po raz pierwszy jakiegokolwiek z wymienionych poniżej czynników pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który podejmie decyzję o kontynuowaniu przyjmowania tabletek lub ich odstawieniu.


1. Zaburzenia krążenia


2. Nowotwory

3. Inne uwarunkowania

Wybierając metodę antykoncepcji należy rozważyć wszystkie powyższe informacje.


Badanie lekarskie/konsultacje


Przed rozpoczęciem przyjmowania lub ponownym zastosowaniem produktu Mercilon należy przeprowadzić szczegółowy wywiad lekarski (w tym dotyczący rodziny) oraz wykluczyć ciążę. Należy wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a w przypadku wskazań klinicznych przeprowadzić badanie fizykalne z uwzględnieniem przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i ostrzeżeń (patrz punkt 4.4). Pacjentkę należy pouczyć o konieczności zapoznania się z treścią ulotki dla pacjenta i przestrzegania zaleceń. Częstość i zakres późniejszych badań okresowych powinny być zgodne z zasadami praktyki lekarskiej i dostosowane indywidualnie do potrzeb danej pacjentki.


Należy poinformować pacjentkę, że stosowanie hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych nie zapobiega zakażeniu wirusem HIV (AIDS) i innym chorobom przenoszonym drogą płciową.


Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna


Skuteczność hormonalnych produktów antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletki, zaburzeń żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.2) oraz podczas równoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).


W czasie przyjmowania produktu Mercilon nie należy stosować produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia produktu Mercilon w osoczu i zmniejszenie skuteczności klinicznej (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”).


Nieprawidłowa kontrola cyklu


W trakcie stosowania wszystkich rodzajów doustnych złożonych produktów antykoncepcyjnych, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia, krwawienia międzymiesiączkowe), szczególnie w ciągu pierwszych miesięcy stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Dlatego też, ocena nieregularnych krwawień może mieć znaczenie dopiero po okresie adaptacji wynoszącym około 3 miesięcy.


Należy rozważyć niehormonalne przyczyny nieprawidłowych krwawień, jeżeli utrzymują się one lub występują po wcześniejszych regularnych cyklach. Poprzez zastosowanie odpowiedniej metody diagnostycznej należy wykluczyć chorobę nowotworową lub ciążę. Może być konieczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.


U niektórych pacjentek krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w przerwie w przyjmowaniu tabletek. Jeżeli przyjmowanie tabletek odbywało się w sposób zgodny z opisanym w punkcie 4.2 mało prawdopodobne jest aby pacjentka była w ciąży. Jeżeli jednak tabletki były przyjmowane w sposób nieprawidłowy to w przypadku pierwszego braku krwawienia z odstawienia lub, gdy krwawienie to nie wystąpi dwa razy pod rząd, należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem następnego opakowania tabletek antykoncepcyjnych.


  1. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Interakcje z innymi lekami


Interakcje pomiędzy złożonymi tabletkami antykoncepcyjnymi i innymi lekami mogą prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej. W literaturze opisano poniżej wymienione interakcje.

Metabolizm wątrobowy: interakcje mogą wystąpić z lekami indukującymi enzymy wątrobowe, co prowadzi do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (np. pochodne hydantoiny, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, dotyczyć to może również okskarbamazepiny, topiramatu, felbamatu, rytonawiru, gryzeofulwiny oraz produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)). Największą aktywność enzymów wątrobowych na ogół stwierdza się po upływie 2 do 3 tygodni od rozpoczęcia przyjmowania doustnych produktów antykoncepcyjnych i może utrzymywać się ona przynajmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.


Doniesiono również, że skuteczność tabletek antykoncepcyjnych mogą zmniejszać niektóre antybiotyki, jak np. ampicylina i tetracykliny. Mechanizm tego działania pozostaje nieznany.


Podczas terapii którymkolwiek z wymienionych powyżej leków należy czasowo stosować dodatkową metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę antykoncepcji.

W przypadku stosowania leków indukujących enzymy wątrobowe, pacjentki przyjmujące jednocześnie tabletki antykoncepcyjne powinny stosować barierową metodę antykoncepcji przez cały okres ich stosowania i przez 28 dni po ich odstawieniu. W przypadku długotrwałego przyjmowania leków indukujących enzymy wątrobowe należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji.

Podczas terapii antybiotykami (oprócz ryfampicyny i gryzeofulwiny) należy stosować barierową metodę antykoncepcji w trakcie jednoczesnego stosowania tego leku i 7 dni po zakończeniu leczenia. Jeśli podawanie innych leków i stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji trwa dłużej niż czas przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych z jednego opakowania, to przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych z następnego opakowania należy rozpocząć bez zwykle stosowanej 7-dniowej przerwy.


Doustne tabletki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych leków. Może to zarówno zwiększać (np. cyklosporyny), jak i zmniejszać (np. lamotryginy) ich stężenie w osoczu

i tkankach.


Uwaga: W przypadku przepisywania innych leków należy skonsultować potencjalne interakcje.


Badania laboratoryjne


Stosowanie doustnych produktów antykoncepcyjnych może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych w tym parametry biochemiczne wydolności wątroby, tarczycy, czynności nadnerczy i nerek, stężenie białek nośnikowych w surowicy krwi, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcje lipidowo/lipoproteinowe, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj pozostają

w zakresie wartości prawidłowych.


4.6 Ciąża i laktacja


Mercilon jest przeciwwskazany w ciąży. Jeżeli ciąża wystąpi w trakcie stosowania należy niezwłocznie zaprzestać jego przyjmowania. Większość badań epidemiologicznych nie potwierdza wzrostu ryzyka urodzenia dziecka z wadami, jeżeli kobieta stosowała doustne produkty antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani też teratogennego wpływu tabletek antykoncepcyjnych na płód w przypadku nieumyślnego ich stosowania we wczesnej ciąży.


Stosowanie doustnych produktów antykoncepcyjnych może mieć wpływ na laktację, ponieważ środki te mogą zmniejszać ilość pokarmu oraz zmieniać jego skład. Dlatego też, zwykle nie zaleca się stosowania tabletek antykoncepcyjnych podczas karmienia piersią. Małe ilości hormonów płciowych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka matki jednak nie stwierdzono ich niepożądanego wpływu na zdrowie dziecka.


  1. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


4.8 Działania niepożądane


W tabeli przedstawiono działania niepożądane związane z przyjmowaniem produktu Mercilon zgłoszone w trakcie jego stosowania lub innych doustnych złożonych produktów antykoncepcyjnych1:Klasyfikacja układów i narządówCzęsto

(> 1/100)


Niezbyt często

(> 1/1000 do <1/100)


Rzadko (< 1/1000)

Zaburzenia układu immunologicznegoNadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania


Zatrzymywanie płynów w organizmie


Zaburzenia psychiczne

Nastrój depresyjny, zmiany nastroju

Zmniejszenie popędu seksualnego

Zwiększenie popędu seksualnego

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Migrena


Zaburzenia okaNietolerancja szkieł kontaktowych

Zaburzenia żołądka
i jelit

Nudności, ból brzucha

Wymioty, biegunka


Zaburzenia skóry
i tkanki podskórnej


Wysypka, pokrzywka

Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból, tkliwość piersi

Powiększenie piersi

Upławy, wydzielina
z piersi

Badanie diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała


Zmniejszenie masy ciała


1 wyszczególniono większość terminów MedDRA (wersja 8.0) do opisania działań niepożądanych. Należy dodatkowo wziąć pod uwagę nie wyszczególnione synonimy i inne warunki odnoszące się.


U kobiet przyjmujących doustne złożone tabletki antykoncepcyjne obserwowano liczne działania niepożądane, które szczegółowo przedstawiono w punkcie 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”. Należą do nich: zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył lub tętnic, nadciśnienie tętnicze, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, rak piersi), ostuda.


4.9 Przedawkowanie


Nie zaobserwowano żadnego ciężkiego szkodliwego działania po przedawkowaniu produktu. Objawy, jakie mogą wystąpić to: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Po przedawkowaniu nie stosuje się żadnego antidotum, w razie potrzeby należy stosować leczenie objawowe.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, dawki stałe

Kod ATC: G03AA09

Działanie złożonych produktów antykoncepcyjnych opiera się na interakcjach różnych czynników, z których najważniejszy to hamowanie owulacji i zmiany w konsystencji śluzu szyjkowego. Oprócz działania antykoncepcyjnego złożone tabletki antykoncepcyjne wykazują również inne pozytywne działania na organizm kobiety, co w porównaniu do właściwości niekorzystnych (patrz punkty: 4.4 i 4.8) może być wykorzystane przy wyborze metody kontroli urodzeń. Cykl miesiączkowy staje się bardziej regularny, miesiączkowanie mniej bolesne, a krwawienie niezbyt obfite. W wyniku tego zmniejsza się ryzyko niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Oprócz tego, u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne zawierające większe dawki hormonów (0,050 mg etynyloestradiolu), zmniejsza się ryzyko wystąpienia włóknisto- torbielowatych guzów piersi, torbieli jajników, zapalenia narządów miednicy mniejszej, ciąży pozamacicznej, raka endometrium i raka jajnika. Pozostaje niewyjaśnione, czy podobna korelacja występuje w trakcie stosowania mniejszych dawek doustnych produktów antykoncepcyjnych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dezogestrel
Wchłanianie

Po podaniu doustnym, dezogestrel wchłania się szybko i całkowicie i jest metabolizowany do etonogestrelu. Maksymalne stężenie we krwi, wynoszące około 2 ng/ml występuje około 1,5 h po podaniu. Biodostępność wynosi 62 do 81%.

Dystrybucja

Etonogestrel wiąże się z albuminami osocza i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Tylko 2 do 4 % całkowitego stężenia leku we krwi występuje w postaci niezwiązanej, 40-70% wiąże się specyficznie z SHBG. Indukowane przez etynyloestradiol zwiększenie stężenia SHBG zmienia dystrybucję w obrębie białek osocza powodując zwiększenie frakcji związanej z SHBG i zmniejszenie frakcji związanej z albuminami. Objętość dystrybucji dezogestrelu wynosi 1,5 l/kg.

Metabolizm

Etonogestrel jest całkowicie metabolizowany na drodze znanych dla związków steroidowych przemian metabolicznych. Klirens osocza wynosi około 2 ml/min/kg. Nie stwierdzono żadnych interakcji z jednocześnie podawanym etynyloestradiolem.

Eliminacja

Stężenie etonogestrelu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Końcowa faza dystrybucji leku określana jest przez okres półtrwania wynoszący około 30 godzin. Dezogestrel i jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 6:4.

Stan stacjonarny

Na farmakokinetykę etonogestrelu wpływa stężenie SHBG, które jest trzykrotnie zwiększone przez etynyloestradiol. Następne podania leku powodują około dwu do trzykrotne zwiększenie jego stężenia we krwi osiągając stan stacjonarny w drugiej połowie cyklu podawania leku.


Etynyloestradiol

Wchłanianie

Po podaniu doustnym, etynyloestradiol jest całkowicie i szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu, wynoszące około 80 pg/ml, osiągane jest w 1 do 2 h po podaniu. Biodostępność całkowita, będąca wynikiem przedsystemowego sprzęgania oraz efektu pierwszego przejścia przez wątrobę wynosi około 60%.

Dystrybucja

Etynyloestradiol wiąże się w znacznym stopniu z albuminami osocza wiązaniem niespecyficznym (około 98,5%) i powoduje zwiększenie stężenia SHBG w osoczu. Objętość pozorna dystrybucji etynyloestradiolu wynosi 5 l/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol podlega przedsystemowemu sprzęganiu w jelicie cienkim i w wątrobie. Metabolizowany jest głównie na drodze hydroksylacji pierścienia aromatyczngo, w wyniku czego powstają liczne hydroksylowe i metylowe pochodne, występujące w postaci wolnej
i związanej z glukoronidami i siarczanami. Klirens osocza wynosi około 5 ml/min/kg.

Eliminacja

Stężenie etynyloestradiolu w osoczu maleje w dwóch fazach. Okres półtrwania w końcowej fazie dystrybucji leku wynosi około 24 godzin. Etynyloestradiol, który nie uległ przemianom nie jest wydalany. Metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania w fazie eliminacji metabolitów etynyloestradiolu wynosi około 1 doby.

Stan stacjonarny

Stężenie w stanie stacjonarnym osiąga się po 3–4 dobach, kiedy stężenie leku w osoczu jest większe o 30-40% w porównaniu z dawką pojedynczą.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Badania przedkliniczne oparte na badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości, embriotoksyczności nie wykazały ryzyka stosowania u ludzi jeśli złożone tabletki antykoncepcyjne stosowane są zgodnie z zaleceniami.

Jednakże, należy pamiętać, że hormony płciowe mogą stymulować rozrost tkanek
i nowotworów hormonozależnych.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Krzemionka koloidalna bezwodna

Laktoza jednowodna

Skrobia ziemniaczana

Powidon

Kwas stearynowy

α-tokoferol


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności


3 lata.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C. Nie zamrażać.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


21 tabletek w blistrze PVC/Aluminium, w saszetce aluminiowej.

1 lub 3 blistry w tekturowym pudełku.


  1. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania


Brak szczególnych wymagań. 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Organon Irlandia Ltd, Drynam Road, Swords, P.O. Box 2857 Co Dublin, Irlandia 1. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


R/3476 1. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


21.03.1995/ 22.03.2000/ 25.04.2005/ 04.04.2006/05.08.2008 1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2010-07-0513