INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topifar 50 mg tabletki powlekane


Topiramatum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg topiramatu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. Szczegółowe informacje zawarto w ulotce dołączonej do opakowania.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek powlekanych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie numer: 17174


13. NUMER SERII


Nr serii:14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza - Rp.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Topifar 50 mg

KOD KRESKOWY EAN:UCC 5909990806225


2