INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHPUDEŁKO TEKTUROWE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Iburion 600 mg tabletki powlekane

Ibuprofenum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka zawiera: 600 mg ibuprofenu3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


laktozę jednowodną, sacharozę i inne substancje pomocnicze4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane


10 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990722853


20 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990722860


30 tabletek powlekanych kod EAN: 59099907228775. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation

Espoo

Finlandia


[logo Orion Pharma]12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1581713. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


iburion 600 mg