INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH



PUDEŁKO TEKTUROWE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Iburion 600 mg tabletki powlekane

Ibuprofenum



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka zawiera: 600 mg ibuprofenu



3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


laktozę jednowodną, sacharozę i inne substancje pomocnicze



4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane


10 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990722853


20 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990722860


30 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990722877



5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.



6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.



7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE



8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):



9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.



10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE




11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation

Espoo

Finlandia


[logo Orion Pharma]



12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 15817



13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):



14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.



15. INSTRUKCJA UŻYCIA



16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


iburion 600 mg