INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNETRZNYM I BEZPOŚREDNIM

(Butelka)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gaviscon o smaku mięty

(Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas)

(500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


10 ml zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia.3. Wykaz substancji pomocniczych


Lek zawiera metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione).4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Zawiesina doustna.


150 ml Kod EAN: 5909990805754

200 ml Kod EAN: 5909990805761

300 ml Kod EAN: 59099908057785. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego

Przed użyciem lek dobrze wstrząsnąć.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Jeśli objawy nie ustępują po 7 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera sód i wapń. Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych

składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


((Termin ważności)) EXP:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1705713. NUMER SERII


((Nr serii)) LOT:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10–20 ml po posiłkach

i przed snem (do czterech razy na dobę).


Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Podawać tylko po konsultacji z lekarzem.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Gaviscon o smaku mięty