Charakterystyka produktu leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Glypressin, 1 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Jedna fiolka zawiera 1 mg terlipresyny octanu (Terlipressini acetas), co odpowiada 0,86 mg terlipresyny. Stężenie roztworu po rozpuszczeniu wynosi 0,2 mg terlipresyny octanu/ml


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.


Proszek (fiolka):

Biały liofilizowany proszek


Rozpuszczalnik (ampułka):

Przezroczysty, bezbarwny płyn 1. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


  1. Wskazania do stosowania


Krwawienie z żylaków przełyku


  1. Dawkowanie i sposób podawania


Dorośli:

Początkowo wstrzyknięcie dożylne 2 mg produktu Glypressin co 4 godziny. Leczenie należy prowadzić do czasu opanowania krwawienia przez 24 godziny, ale nie dłużej niż przez 48 godzin.

U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 50 kg lub w razie wystąpienia objawów niepożądanych, po podaniu dawki początkowej kolejne dawki mogą być zmniejszone do 1 mg dożylnie co 4 godziny.


  1. Przeciwwskazania


Glypressin jest przeciwwskazany w ciąży.

Nadwrażliwość na terlipresynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

  1. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


W czasie leczenia należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, tętno i bilans płynów. W celu uniknięcia miejscowej martwicy w miejscu podania wstrzyknięcie musi być podane dożylnie.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub rozpoznaną chorobą serca.

Terlipresyny nie należy stosować u pacjentów we wstrząsie septycznym z małą pojemnością minutową serca.


Dzieci i osoby w podeszłym wieku: należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone.

Nie są dostępne dane dotyczące zalecanego dawkowania w tych grupach pacjentów.


  1. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Terlipresyna nasila działanie hipotensyjne nieselektywnych beta-adrenolityków w obrębie żyły wrotnej.

Równoczesne leczenie lekami wywołującymi bradykardię, takimi jak propofol, sufentanyl, może zwalniać tętno i zmniejszać pojemność minutową serca. Działanie to jest spowodowane odruchowym zahamowaniem czynności serca przez nerw błędny w wyniku zwiększonego ciśnienia krwi.


  1. Ciąża i laktacja


Stosowanie produktu Glypressin w ciąży jest przeciwwskazane (patrz 4.3 i 5.3).


Wykazano, że Glypressin wywołuje skurcze macicy i zwiększa ciśnienie wewnątrzmaciczne we wczesnej ciąży oraz może zmniejszać przepływ krwi w macicy. Glypressin może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i płód.


U królików, u których stosowano Glypressin, stwierdzono samoistne poronienie i zniekształcenie płodu.


Informacje na temat przenikania produktu Glypressin do mleka matek są niewystarczające. Produktu Glypressin nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.


  1. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


  1. Działania niepożądane


Najczęstszymi działaniami niepożądanymi stwierdzanymi w czasie badań klinicznych (częstość 1 10%) są: bladość, zwiększone ciśnienie krwi, ból brzucha, nudności, biegunka i ból głowy.


Działanie przeciwdiuretyczne produktu Glypressin może prowadzić do hiponatremii, o ile nie kontroluje się bilansu płynów.


Tabela: Częstość występowania działań niepożądanych


Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(1/10 000 do <1/1 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania


 • Hiponatremia jeśli brak kontroli bilansu płynów

 


Zaburzenia układu nerwowego

 • Ból głowy
Zaburzenia serca

 • Bradykardia

 • Migotanie przedsionków

 • Skurcze dodatkowe komorowe

 • Tachykardia

 • Ból w klatce piersiowej

 • Zawał mięśnia sercowego

 • Przeładowanie płynami z obrzękiem płuc


 • Zaburzenia rytmu typu Torsade de pointes
 • Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

 • Skurcz naczyń obwodowych

 • Niedokrwienie jelit

 • Sinica obwodowa

 • Uderzenia gorąca
 • Niedokrwienie obwodowe
 • Bladość twarzy
 • Nadciśnienie

 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia


 • Ostre wyczerpanie oddechowe

 • Niewydolność oddechowa

 • Duszność


Zaburzenia żołądka i jelit

 • Przemijające skurcze brzuszne

 • Przemijające nudności

 • Przemijające wymioty
 • Przemijająca biegunkaZaburzenia skóry i tkanki podskórnej
 • Martwica skóry

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy
 • Skurcz macicy

 • Zmniejszony przepływ krwi w macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania


 • Martwica w miejscu wstrzyknięcia
  1. Przedawkowanie


Nie należy przekraczać zalecanej dawki 2 mg co 4 godziny, ponieważ ryzyko poważnych działań niepożądanych ze strony układy krążenia zależy od wielkości dawki.

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem można obniżyć przez podanie dożylnie 150 μg klonidyny.

W razie bradykardii wymagającej leczenia należy zastosować atropinę. 1. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNe

  1. Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tylnego płata przysadki mózgowej, wazopresyna i jej analogi. Kod ATC: H 01 BA 04


Początkowo terlipresyna wywiera działanie własne, ale w wyniku rozkładu enzymatycznego ulega przekształceniu do lizynowazopresyny. Dawki 1 mg i 2 mg skutecznie zmniejszają ciśnienie krwi w żyle wrotnej i wywołują wyraźne zwężenie naczyń. Obniżenie ciśnienia wrotnego i przepływu krwi w żyle nieparzystej zależy od wielkości dawki. Działanie małej dawki ulega osłabieniu po 3 godzinach. Dane hemodynamiczne wykazują, że dawka 2 mg jest bardziej skuteczna od dawki 1 mg, ponieważ większa dawka zapewnia niezawodne działanie przez cały okres leczenia (4 godziny).


  1. Właściwości farmakokinetyczne


Farmakokinetyka przebiega według modelu dwukompartmentowego. Stwierdzono, że okres półtrwania wynosi około 40 minut, klirens metaboliczny około 9 ml/kg/min. a objętość dystrybucji około 0,5 l/kg. Pożądane stężenie lizynowazopresyny pojawia się w osoczu po około 30 minutach i osiąga wartość maksymalną po 60   120 minutach po podaniu produktu Glypressin. Z uwagi na 100% reakcję krzyżową pomiędzy terlipresyną i lizynowazopresyną nie ma żadnej specyficznej metody analizy radioimmunologicznej dla tych substancji.


  1. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Dane niekliniczne, pochodzące z konwencjonalnych badań toksyczności pojedynczych i powtarzanych dawek oraz badań genotoksyczności, nie ujawniają szczególnego niebezpieczeństwa dla ludzi. Po zastosowaniu u zwierząt dawek zalecanych u ludzi stwierdzano wyłącznie objawy wynikające z działania farmakologicznego terlipresyny. Nie ma danych farmakokinetycznych z badań na zwierzętach do porównania z danymi z badań przeprowadzonych u ludzi, dotyczących stężeń terlipresyny w osoczu, przy których działanie to występowało, ale z uwagi na dożylną drogę podania ekspozycja ogólna może być odniesiona do badań na zwierzętach.


Badania nad zarodkami i płodami u szczurów nie wykazały żadnych działań niepożądanych terlipresyny, jednak u królików zdarzały się poronienia, prawdopodobnie związane z toksycznym wpływem na samice, a także zaburzenia kostnienia u małej liczby płodów oraz jeden, odosobniony przypadek rozszczepienia podniebienia.


Nie przeprowadzano badań nad działaniem rakotwórczym terlipresyny. 1. DANE FARMACEUTYCZNE


  1. Wykaz substancji pomocniczych


Proszek:

Mannitol (E 421)

Kwas solny


Rozpuszczalnik:

Chlorek sodu

Kwas solny

Woda do wstrzykiwań


  1. Niezgodności farmaceutyczne


Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.


  1. Okres ważności


3 lata

Produkt powinien być użyty natychmiast po sporządzeniu roztworu.


  1. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Roztwór zużyć natychmiast po sporządzeniu.


  1. Rodzaj i zawartość opakowania


Fiolka z bezbarwnego szkła typu I, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym kapslem i ampułka z bezbarwnego szkła typu I.

Wielkość opakowania: 5 fiolek z proszkiem i 5 ampułek z rozpuszczalnikiem, w tekturowym pudełku.


  1. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Połączyć rozpuszczalnik z proszkiem do wstrzykiwań poprzez gumowy korek w fiolce. Klarowny roztwór musi być wstrzyknięty dożylnie natychmiast po sporządzeniu.


Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Niemcy 1. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


11915 1. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


02/11/2005

12/07/2007 1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01.06.2010


5