INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nykob, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 20 mg olanzapiny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną. Dalsze informacje - patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod kreskowy EAN: 5909990806706


35 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod kreskowy EAN: 5909990806720


56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod kreskowy EAN: 5909990806737


70 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod kreskowy EAN: 5909990806744


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.



1. Oddzielić wydzielony kwadrat blistra z tabletką od reszty listka.

2. Ostrożnie odkleić tylną folię.

3. Delikatnie wypchnąć tabletkę z blistra.

4. Umieścić tabletkę w jamie ustnej.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE



8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):



9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE



11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


IWA Consulting ApS, Ølby Center 18-20, 4600 Køge, Dania


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17178


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA



16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nykob, 20 mg



























INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOSREDNICH

Etykieta na blistrze foliowym



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nykob, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


IWA Consulting ApS -logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


(EXP)


4. NUMER SERII


(Lot)


5. INNE