INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nykob, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg olanzapiny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną. Dalsze informacje - patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod kreskowy EAN: 5909990806621


35 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod kreskowy EAN: 5909990806638


56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod kreskowy EAN: 5909990806645


70 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod kreskowy EAN: 5909990806652


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.1. Oddzielić wydzielony kwadrat blistra z tabletką od reszty listka.

2. Ostrożnie odkleić tylną folię.

3. Delikatnie wypchnąć tabletkę z blistra.

4. Umieścić tabletkę w jamie ustnej.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


IWA Consulting ApS, Ølby Center 18-20, 4600 Køge, Dania


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17176


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nykob, 10 mgINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOSREDNICH

Etykieta na blistrze foliowym1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nykob, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


IWA Consulting ApS -logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


(EXP)


4. NUMER SERII


(Lot)


5. INNE