INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

  GLUCTAM MR 30 mg

  30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

  Gliclazidum

 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

  Każda tabletka zawiera 30 mg gliklazydu.

 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  60 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Kod EAN: 5909990217779

  90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Kod EAN: 5909990217786

 5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

  Tabletki należy połykać w całości. Nie żuć ani nie kruszyć.

  Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

  Podanie doustne.

 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

  Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 8. TERMIN WAŻNOŚCI

  Termin ważności (EXP):

 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

  EGIS Pharmaceuticals PLC

  Keresztúri út 30-38

  H-1106 Budapeszt

  Węgry

  logo podmiotu odpowiedzialnego

 12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

  Pozwolenie nr 11419

 13. NUMER SERII

  Nr serii (Lot):

 14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

  Lek wydawany na receptę - Rp.

 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

 16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


GLUCTAM MR 30 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister (30 tabletek) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

  GLUCTAM MR 30 mg

  30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

  Gliclazidum

 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

  EGIS Pharmaceuticals PLC

  logo podmiotu odpowiedzialnego

 3. TERMIN WAŻNOŚCI

  EXP:

 4. NUMER SERII

  Lot:

 5. INNEMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister (18 tabletek)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


GLUCTAM MR 30 mg

30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

logo podmiotu odpowiedzialnego3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE4