INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


Pudełko tekturowe (1 fiolka 50 ml, 5 fiolek 50ml, 10 fiolek 50 ml)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Piperacillinum + Tazobactamum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda fiolka zawiera 4g piperacyliny ( w postaci soli sodowej) i 0,5 g tazobaktamu (w postaci soli sodowej).

Jedna fiolka zawiera 216 mg sodu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Produkt zawiera sód.

W celu uzyskania dalszych informacji, patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworów do wstrzykiwań lub infuzji

1 fiolka x 50 ml 5909990801701

5 fiolek x 50 ml 5909990801749

10 fiolek x 50 ml 59099908017565. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu).

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Produkt zawiera penicylinę.

Powinien być podany przez wykwalifikowany personel medyczny.


PRODUKTU LECZNICZEGO NIE MIESZAĆ ANI NIE PODAWAĆ JEDOCZEŚNIE Z AMINOGLIKOZYDAMI, NIE ROZPUSZCZAĆ ANI NIE ROZCIEŃCZAĆ ROZTWOREM RINGERA (HARTMANNA).

Należy zapoznać się z informacjami w ulotce dotyczącymi zgodności produktu z rozpuszczalnikami i innymi lekami.

Do jednorazowego użycia.

Niewykorzystaną zawartość opakowania należy wyrzucić.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


W celu zapoznania się z warunkami przechowywania i terminem ważności produktu po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu) należy przeczytać ulotkę.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać fiolki w zewnętrznym opakowaniu kartonowym.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Polska


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1711613. NUMER SERII


Numer serii:14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Produkt leczniczy wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


((kod EAN – 1 fiolka))

5

9

0

9

9

9

((kod EAN – 5 fiolek))

5

9

0

9

9

9

((kod EAN – 10 fiolek))

5

9

0

9

9

9((Logo podmiotu odpowiedzialnego))MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka 50 ml


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Kabi, 4g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

(Piperacillinum + Tazobactamum)

Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu).


2. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


PRODUKTU LECZNICZEGO NIE MIESZAĆ ANI NIE PODAWAĆ JEDOCZEŚNIE Z AMINOGLIKOZYDAMI, NIE ROZPUSZCZAĆ ANI NIE ROZCIEŃCZAĆ ROZTWOREM RINGERA( HARTMANNA).

Zawiera penicylinę.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Fiolka 50 ml((logo podmiotu odpowiedzialnego))