INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane

Cetirizini dihydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera m.in. laktozę jednowodną. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA ORAZ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990011469

10 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990652280


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 11031


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - lek wydawany bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Amertil Bio

10 mg