INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Duodart 0,5 mg + 0,4 mg kapsułki twarde

Dutasteryd + Tamsulosyny chlorowodorek2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera:

0,5 mg dutasterydu

0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera żółcień pomarańczową (E110), więcej informacji w ulortce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 kapsułek twardych 5909990793464

90 kapsułek twardych 59099907934715. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Podanie doustne. Nie rozgryzać. Kapsułkę należy połknąć w całości.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek.


Lek przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17029


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


duodartINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


ETYKIETA NA BUTELKĘ1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Duodart 0,5 mg + 0,4 mg kapsułki twarde

Dutasteryd + Tamsulosyny chlorowodorek2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera:

0,5 mg dutasterydu

0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera żółcień pomarańczową (E110), więcej informacji w ulortce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 kapsułek twardych

90 kapsułek twardych5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Podanie doustne. Nie rozgryzać. Kapsułkę należy połknąć w całości.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek.


Lek przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.8. TERMIN WAŻNOŚCI


(EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


[tylko na pudełku tekturowym]13. NUMER SERII


(Lot)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


[tylko na pudełku tekturowym]
Duodart, 0,5 mg + 0,4 mg, kapsułki twarde_opakowanie_r