MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Densidron

70 mg tabletki powlekane

Acidum alendronicum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Mepha


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP.


4. NUMER SERII


LOT.

5. INNEINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Densidron

70 mg tabletki powlekane

Acidum alendronicum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


każda tabletka powlekana zawiera:

sodu alendronian trójwodny ……………91,37 mg

(co odpowiada 70 mg kwasu alendronowego)”3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


2 tabletki powlekane Kod EAN ((2 tabletki powlekane)) 5909990805976


4 tabletki powlekane Kod EAN ((4 tabletki powlekane)) 5909990805983
5. SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Mepha Lda.

Lagoas Park, Edifício 5-A, Piso 2, 2740-298 Porto Salvo Portugalia12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17164


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Przed zażyciem leku należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Densidron 70 mg