INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHPUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anzorin


5 mg, tabletki powlekane


Olanzapinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990812561


30 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990812578


56 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990812585


98 tabletek powlekanych Kod EAN: 59099908125925. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(logo Orion Pharma)


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1715613. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Anzorin 5 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anzorin

5 mg

tabletki powlekane


Olanzapinum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE