INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHPUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anzorin


2,5 mg, tabletki powlekane


Olanzapinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg olanzapiny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990812523


30 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990812530


56 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990812547


98 tabletek powlekanych Kod EAN: 59099908125545. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(logo Orion Pharma)


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1715513. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Anzorin 2,5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anzorin

2,5 mg

tabletki powlekane


Olanzapinum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE