INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

(Butelka)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gaviscon Advance

Natrii alginas + Kalii hydrogenocarbonas

(1000 mg + 200 mg)/10 ml, zawiesina doustna2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


10 ml zawiera 1000 mg alginianu sodu i 200 mg wodorowęglanu potasu.3. Wykaz substancji pomocniczych


Lek zawiera sód, potas, wapń, parahydroksybenzoesan metylu (E218), parahydroksybenzoesan propylu (E216). Zobacz ulotkę, aby uzyskać więcej informacji.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Zawiesina doustna.


150 ml Kod EAN: 5909990789870

300 ml Kod EAN: 5909990789887

500 ml Kod EAN: 59099907898945. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Jeśli objawy leczenia nie ustępują po 7 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.


Przed pierwszym użyciem leku sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce.8. TERMIN WAŻNOŚCI


((Termin ważności)) EXP:Okres ważności po otwarciu: 6 miesięcy


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w lodówce.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1703213. NUMER SERII


((Nr serii)) LOT:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 5–10 ml (jedna do dwóch łyżeczek do herbaty) po posiłkach i przed snem lub według zaleceń lekarza.


Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Podawać tylko po konsultacji z lekarzem.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Gaviscon Advance((Kod EAN:))