INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Sulperazon 1 g,


(500 mg + 500 mg), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji


Cefoperazonum + Sulbactamum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


1 fiolka zawiera 500 mg cefoperazonu (w postaci cefoperazonu sodowego) i 500 mg sulbaktamu (w postaci sulbaktamu sodowego).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

1 fiolka


5. SPOSÓB I DROGI PODANIA


Podanie domięśniowe i dożylne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed wstrzyknięciem zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. 24 godziny po rekonstytucji.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. W. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1083313. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz. - Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Kod EAN 5909991083311


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGI PODANIA


Sulperazon 1 g,


(500 mg + 500 mg), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji


Cefoperazonum + Sulbactamum2. SPOSÓB PODAWANIA


Podanie domięśniowe i dożylne3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK
6. INNE


Logo Pfizer