INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Sudroc 75 mg tabletki powlekane


Clopidogrelum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę i olej rycynowy uwodorniony.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych 59099907871665. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: Miklich Laboratorios S.L., C/ Cuevas bajas, s/n - 23, Edificio Picasso,

29004 Malaga, Hiszpania12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1691113. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Sudroc 75 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Sudroc 75 mg tabletki powlekane


Clopidogrelum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Miklich Laboratorios S.L.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Nr serii:5. INNE


3