ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Epimaxan, 25 mg, tabletki powlekane

Epimaxan, 50 mg, tabletki powlekane

Epimaxan, 100 mg, tabletki powlekane

Epimaxan, 200 mg, tabletki powlekane


Topiramatum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

informacja.

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Epimaxan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epimaxan

3. Jak stosować lek Epimaxan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Epimaxan

6. Inne informacje
  1. CO TO JEST LEK EPIMAXAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE:


Lek Epimaxan należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest on stosowany:  1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EPIMAXAN


Kiedy nie stosować leku Epimaxan


Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Epimaxan zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Epimaxan

Przed zastosowaniem leku Epimaxan należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli występują:


Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Epimaxan zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne jest, aby pacjent nie zaprzestał przyjmowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.


Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem jakiegokolwiek leku zawierającego topiramat, wydanego mu jako zamiennik leku Epimaxan.


W trakcie stosowania leku Epimaxan pacjent może stracić na wadze, dlatego w trakcie leczenia tym lekiem należy regularnie kontrolować masę ciała. Jeśli pacjent traci zbyt dużo na wadze lub gdy dziecko przyjmujące ten lek nie przybiera wystarczająco na wadze, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.


U niewielkiej liczby osób, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe, takie jak lek Epimaxan, występowały myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub popełnieniu samobójstwa. Jeśli kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.


Stosowanie leku Epimaxan z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, łącznie z preparatami witaminowymi i produktami ziołowymi. Lek Epimaxan może wchodzić w interakcje z innymi lekami. W związku z tym niekiedy należy dostosować dawkę przyjmowanych przez pacjenta leków lub odpowiednio zmienić dawkę leku Epimaxan.


W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę w razie stosowania:


Należy powiadomić lekarza, jeśli podczas stosowania środków antykoncepcyjnych razem z lekiem Epimaxan nastąpiła zmiana w przebiegu krwawień miesięcznych.


Należy zachować listę wszystkich przyjmowanych leków. Podczas rozpoczynania terapii nowym lekiem należy tę listę pokazać lekarzowi i farmaceucie.


Stosowanie innych leków, takich jak leki przeciwpadaczkowe, rysperydon, lit, hydrochlorotiazyd, metformina, pioglitazon, gliburyd, amitriptylina, propranolol, diltiazem, wenlafaksyna, flunarazyna należy przedyskutować z lekarzem lub farmaceutą.


Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższy tekst go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Epimaxan zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Stosowanie leku Epimaxan z jedzeniem i piciem

Można przyjmować lek Epimaxan z pokarmem lub bez. Należy pić dużo płynów w czasie dnia, aby zapobiec tworzeniu się kamieni nerkowych podczas stosowania leku Epimaxan. W trakcie stosowania leku Epimaxan należy unikać spożywania alkoholu.


Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży, w przypadku starania się o dziecko lub w okresie karmienia piersią należy przed zastosowaniem leku Epimaxan porozmawiać z lekarzem. Lekarz zadecyduje, czy w tym przypadku można zastosować lek Epimaxan. Jeśli lek Epimaxan jest stosowany w okresie ciąży, istnieje ryzyko, jak w przypadku stosowania innych leków przeciwpadaczkowych, uszkodzenia płodu. Należy upewnić się, co do posiadania odpowiedniej wiedzy na temat ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku Epimaxan w leczeniu padaczki w czasie ciąży.


Nie należy stosować leku Epimaxan w zapobieganiu migrenie przez kobiety w ciąży oraz kobiety w okresie rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.


Matki, które przyjmują lek Epimaxan w okresie laktacji, muszą niezwłocznie poinformować lekarza, gdy tylko zauważą jakąkolwiek zmianę w zachowaniu ich dzieci.


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Epimaxan mogą się pojawić zawroty głowy, zmęczenie i problemy ze wzrokiem. Przed poradą lekarską nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani posługiwać się narzędziami.  1. JAK STOSOWAĆ LEK EPIMAXAN


Lek Epimaxan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Epimaxan

Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

W razie przedawkowania topiramatu, można odczuwać następujące objawy: senność lub uczucie zmęczenia, nieprawidłowe ruchy ciała, kłopoty ze staniem, chodzeniem, zawroty głowy z powodu niskiego ciśnienia tętniczego krwi oraz nieprawidłową akcję serca, czy drgawki.


Przedawkowanie może wystąpić również w przypadku stosowania innych leków z lekiem Epimaxan.


Pominięcie zastosowania leku Epimaxan

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć poprzednią i dalej kontynuować leczenie. W przypadku pominięcia dwóch lub większej liczby dawek, należy się skontaktować z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Epimaxan

Nie należy przerywać leczenia, chyba że zalecił to lekarz. Po zaprzestaniu terapii mogą powrócić objawy choroby podstawowej. Jeśli lekarz podejmie decyzję o zaprzestaniu leczenia, dawka leku może być zmniejszana stopniowo przez okres kilku dni.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Epimaxan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Częstość występowania możliwych działań niepożądanych jest określana na podstawie poniższej konwencji:


Bardzo często: (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często: (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często: (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko: (występujące rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Bardzo częste działania niepożądane:


Częste działania niepożądane:


Niezbyt częste działania niepożądane:


Rzadkie działania niepożądane:


Działania niepożądane, których częstość jest nieznana:


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PrzechowywaĆ lek EPIMAXAN


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Epimaxan


Otoczka tabletki zawiera Opadry II Yellow: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek żółty (E172).


Jak wygląda lek Epimaxan i co zawiera opakowanie

Epimaxan 25 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Epimaxan 50 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Epimaxan 100 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Epimaxan 200 mg: żółte, podłużne tabletki powlekane.


Opakowanie zawiera 28 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:


Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 022 364 6101


Data zatwierdzenia ulotki: 28.06.2010 r.