INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ketoprofen-SF 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań


Ketoprofenum


Do użytku tylko u dorosłych.2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg ketoprofenu.


Jedna ampułka (2 ml) zawiera 100 mg ketoprofenu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze:

arginina, alkohol benzylowy, kwas cytrynowy jednowodny, woda do wstrzykiwań.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań


1 ampułka po 2 ml

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

7

9

4

5

8

4

5 ampułek po 2 ml

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

7

9

4

5

9

1

10 ampułek po 2 ml

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

7

9

4

6

0

7

30 ampułek po 2 ml

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

7

9

4

6

4

5

50 ampułek po 2 ml

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

7

9

4

6

5

25. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie domięśniowe.

Wyłącznie do podania jednokrotnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75,

05-340 Kołbiel12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17006


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM2