INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHPUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


VANTAS, 50 mg, implant


Histrelinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każdy implant zawiera 50 mg octanu histreliny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Kwas stearynowy, 2-hydroksyetylometakrylan, 2-hydroksypropylometakrylan, trimetakrylan trimetylolopropanu4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Implant


W każdym pudełku tekturowym znajduje się implant umieszczony w szklanej fiolce wypełnionej 2,0 ml jałowego roztworu chlorku sodu o stężeniu 1,8%. Każda fiolka jest pakowana w worek plastikowy o kolorze bursztynowym.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania podskórnego.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Jeden implant 50 mg wszczepia się podskórnie na 12 miesięcy. Procedury wszczepiania i usuwania implantu zostały przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania, dostępnej dla personelu medycznego.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Opakowanie bezpośrednie implantu zawiera lateks.


Implant można wszczepiać wyłącznie przy użyciu urządzenia do implantacji Vantas.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w lodówce (2–8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wyrzucić fiolkę po użyciu. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlandia


((Logo Orion Pharma))12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1704913. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Instrukcja użycia zawarta jest w ulotce dołączonej do opakowania.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


<Zaakceptowano uzasadnienie braku podnia informacji brajlem>MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


VANTAS , 50 mg, implant

Histrelinum

Do stosowania podskórnego.2. SPOSÓB PODAWANIA


Implant3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


50 mg6. INNEPrzechowywać w lodówce (2–8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


Orion Corporation

((logo Orion Pharma))