INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(pudełko tekturowe)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


VIGRANDE

25 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianiu).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1 tabletka powlekana kod EAN: 5909990791224


4 tabletki powlekane kod EAN: 5909990791231


8 tabletek powlekanych kod EAN: 59099907912485. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Niezużyty lek należy zwrócić do apteki.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva a.s., Nitrianská 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16963


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Vigrande, 25 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

(blister)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


VIGRANDE

25 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva ((logo))

3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Numer serii: