INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Venlafaxin Sandoz

150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

(Venlafaxinum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 150 mg wenlafaksyny w postaci chlorowodorku wenlafaksyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda


28 kapsułek

Kod EAN:

5

9

0

9

9

9

0

7

0

8

6

4

2


2 x 14 kapsułek

Kod EAN:

5

9

0

9

9

9

0

7

0

8

6

5

9


4 x 7 kapsułek

Kod EAN:

5

9

0

9

9

9

0

7

0

8

6

6

6


30 kapsułek

Kod EAN:

5

9

0

9

9

9

0

7

0

8

6

7

3


50 kapsułek

Kod EAN:

5

9

0

9

9

9

0

7

0

8

6

8

0
5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Informacje dotyczące właściwego usuwania leku znajdują się w ulotce informacyjnej.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse10

6250 Kundl, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1557213. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Venlafaxin Sandoz 150 mg
Logo Sandoz