ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

glukoza


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Injectio Glucosi 10% Baxter i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Injectio Glucosi 10% Baxter

 3. Jak stosować lek Injectio Glucosi 10% Baxter

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 10% Baxter

 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK INJECTIO GLUCOSI 10% BAXTER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Injectio Glucosi 10% Baxter jest roztworem cukru (glukozy) w wodzie. Glukoza jest jednym ze źródeł energii organizmu. Ten roztwór do infuzji dostarcza 400 kilokalorii na litr.


Lek Injectio Glucosi 10% Baxter jest stosowany:


 1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INJECTIO GLUCOSI 10% BAXTER


NIE wolno stosować leku Injectio Glucosi 10% Baxter, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów:


NIE należy podawać roztworów do infuzji zawierających glukozę w ciągu pierwszych 24 godzin po urazie głowy. Dotyczy to także leku Injectio Glucosi 10% Baxter.


Jeśli do roztworu do infuzji dodawany jest inny lek, zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta tego leku. W ten sposób pacjent może sprawdzić, czy może bezpiecznie stosować dany lek.


Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Injectio Glucosi 10% Baxter

Injectio Glucosi 10% Baxter jest roztworem hipertonicznym (stężonym). Lekarz weźmie to pod uwagę, wyliczając, ile roztworu należy podać pacjentowi.


Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta występuje lub występował któryś z poniższych stanów medycznych:


Podczas podawania tego roztworu pacjentowi lekarz pobierze próbki krwi, aby sprawdzać:


Lekarz zadecyduje, ile roztworu do infuzji podać pacjentowi, zgodnie z wynikami tych badań. Badania dostarczą także lekarzowi informacji co do potrzeby podania pacjentowi potasu, składnika chemicznego obecnego we krwi. W razie potrzeby, można go podać dożylnie.


Pacjent może wymagać szczególnego monitorowania w trakcie podawania leku Injectio Glucosi 10% Baxter, jeśli występuje u niego:


Ponieważ Injectio Glucosi 10% Baxter zawiera cukier (glukozę), może powodować wzrost stężenia cukru we krwi (hiperglikemię). W takiej sytuacji, lekarz może:

Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę.


Nie należy podawać tego roztworu przez tę samą igłę co przetoczenia krwi. Może to spowodować rozpad lub zlepianie się czerwonych krwinek.


Stosowanie leku Injectio Glucosi 10% Baxter z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Injectio Glucosi 10% Baxter i inne leki przyjmowane w tym samym czasie mogą wpływać wzajemnie na siebie.

Nie należy przyjmować leku Injectio Glucosi 10% Baxter z pewnymi hormonami (katecholaminy), w tym z adrenaliną lub steroidami, ponieważ mogą one powodować wzrost stężenia cukru we krwi.


Stosowanie leku Injectio Glucosi 10% Baxter z jedzeniem i piciem

Należy zapytać lekarza, co można jeść lub pić.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Należy poinformować lekarza o ciąży lub karmieniu piersią.


Lek Injectio Glucosi 10% Baxter może być bezpiecznie stosowany w czasie ciąży lub karmienia piersią. Lekarz będzie jednak monitorował stężenia substancji chemicznych we krwi i ilość płynów w organizmie. Te parametry muszą zawsze być prawidłowe.


Jednakże, przed dodaniem jakiegokolwiek leku do roztworu Injectio Glucosi 10% Baxter stosowanego w czasie ciąży lub karmienia piersią, należy:


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Injectio Glucosi 10% Baxter nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


 1. JAK STOSOWAĆ LEK INJECTIO GLUCOSI 5% BAXTER


Lek Injectio Glucosi 10% Baxter jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. O dawce leku oraz czasie jego podawania decyduje lekarz. Będzie to zależało od wieku pacjenta, masy ciała, stanu zdrowia i powodu leczenia. Na stosowaną dawkę mogą także wpływać inne równocześnie stosowane leki.


NIE wolno podawać leku Injectio Glucosi 10% Baxter, jeśli zawiera on widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.


Injectio Glucosi 10% Baxter jest zwykle podawany przez plastikową rurkę dołączoną do igły umieszczonej w żyle. Zazwyczaj do infuzji używana jest żyła w ramieniu. Jednakże, lekarz może zastosować inną metodę podania tego leku.


W przypadku stosowania Injectio Glucosi 10% Baxter, lekarz będzie regularnie przeprowadzał badania krwi, aby monitorować:

Lekarz będzie monitorował także równowagę płynową (ilość przyjętych płynów i ilość wydalonego moczu).


Pozostały niewykorzystany roztwór należy wyrzucić. NIE wolno podawać Injectio Glucosi 10% Baxter z częściowo zużytego worka.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Injectio Glucosi 10% Baxter

W przypadku podania zbyt dużej ilości leku Injectio Glucosi 10% Baxter (przedawkowanie) lub podania zbyt szybko, bądź zbyt często, może dojść do wystąpienia następujących objawów:


W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować lekarza. Lekarz przerwie infuzję oraz zastosuje odpowiednie leczenie w zależności od objawów.

Jeżeli przed wystąpieniem objawów przedawkowania do infuzji leku Injectio Glucosi 10% Baxter dodano inny lek, może on również być powodem objawów. Należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dodawanego leku, w celu zapoznania się z możliwymi objawami.


Przerwanie stosowania leku Injectio Glucosi 10% Baxter

Decyzję o przerwaniu stosowania leku Injectio Glucosi 10% Baxter podejmuje lekarz.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Injectio Glucosi 10% Baxter może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wystąpieniu któregokolwiek z następujących objawów. Mogą być to objawy bardzo ciężkiej lub nawet prowadzącej do zgonu reakcji alergicznej (nadwrażliwości):

Pacjent będzie leczony w zależności od objawów.


Pozostałe działania niepożądane:

W przypadku gdy do roztworu do infuzji dodano lek, także on może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Te działania niepożądane będą zależały od dodanego leku. Należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dołączoną do dodawanego leku, w celu zapoznania się z możliwymi objawów.


Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane wymienione lub nie wymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę. W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy przerwać infuzję.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Injectio Glucosi 10% Baxter


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania tego produktu leczniczego.


NIE stosować leku Injectio Glucosi 10% Baxter po upływie terminu ważności, zamieszczonego na worku i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Nie należy podawać leku Injectio Glucosi 10% Baxter, jeśli zawiera widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.


6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Injectio Glucosi 10% Baxter

Substancją czynną jest glukoza (w postaci glukozy jednowodnej): 100 g na litr.

Jedynym innym składnikiem jest woda do wstrzykiwań.


Skład na 250 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej): 25 g


Skład na 500 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej): 50 g


Skład na 1000 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej): 100 g


Jak wygląda lek Injectio Glucosi 10% Baxter i co zawiera opakowanie

Injectio Glucosi 10% Baxter jest przezroczystym roztworem, wolnym od widocznych cząstek. Dostępny jest w plastikowych workach poliolefinowo/poliamidowych (Viaflo). Każdy worek jest umieszczony w  zamkniętym, ochronnym, plastikowym opakowaniu zewnętrznym..


Wielkości worków:


Worki dostarczane są w pudełkach tekturowych. Pudełko tekturowe zawiera następujące ilości:


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o.

Ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa


Wytwórca:

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñanigo (Huesca)

Hiszpania


Data zatwierdzenia ulotki: 21.05.2010 r.Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:


Sposób postępowania i przygotowanie

Przed zastosowaniem roztwór do infuzji należy poddać ocenie wizualnej.

Stosować tylko wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek oraz gdy opakowanie jest nieuszkodzone. Należy podać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji.

Nie wyjmować worka z opakowania ochronnego do momentu użycia.

Wewnętrzny worek zapewnia jałowość produktu.

Plastikowych pojemników nie należy podłączać seryjnie. Takie zastosowanie mogłoby spowodować zator powietrzny, wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika zanim zostanie zakończone podawanie płynu z drugiego pojemnika.

Roztwór należy podawać przy użyciu jałowego sprzętu, z zastosowaniem techniki aseptycznej. Sprzęt do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

Dodatkowe leki można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji poprzez samouszczelniający port do dodawania leku. Gdy stosuje się inny lek, przed podaniem pozajelitowym należy potwierdzić jego izotoniczność. Konieczne jest staranne i ostrożne wymieszanie w warunkach aseptycznych z każdym dodatkowym lekiem. Roztwory zawierające dodatkowe leki powinny być zużyte natychmiast, bez przechowywania.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

1. Otwieranie

 1. Wyjąć worek Viaflo z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem.

 2. Ściskając mocno wewnętrzny worek sprawdzić, czy nie przecieka. Jeżeli stwierdzono przeciekanie, worek należy wyrzucić, gdyż zawartość może być niejałowa.

 3. Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera nierozpuszczalne cząstki, należy go wyrzucić.

2. Przygotowanie do podawania

Do przygotowywania i podawania należy używać jałowych materiałów.

  1. Zawiesić worek za zaczep.

  2. Usunąć plastikową osłonkę z portu do przetaczania znajdującego się na spodzie worka:

   - chwycić jedną ręką mniejsze skrzydełko na szyjce portu,

   - chwycić drugą ręką większe skrzydełko na zatyczce i przekręcić,

   - zatyczka odskoczy.

  3. Podczas podłączania infuzji stosować zasady aseptyki.

  4. Podłączyć zestaw do przetaczania. Należy zapoznać się ze wszystkimi załączonymi do zestawu wskazówkami dotyczącymi podłączania, wypełniania zestawu oraz podawania roztworu.

3. Sposoby wprowadzania dodatkowych leków

Ostrzeżenie: Dodane leki mogą być niezgodne.


Dodawanie leków przed podaniem

   1. Odkazić port do dodawania leku.

   2. Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm), wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

   3. Wymieszać dokładnie roztwór z lekiem. W przypadku gęstych preparatów, takich jak chlorek potasu, należy delikatnie opukać porty w pozycji worka portami do góry i wymieszać.

   4. Uwaga: Nie przechowywać worków zawierających dodane leki.

Dodawanie leków w trakcie podawania

    1. Zamknąć zacisk zestawu.

    2. Odkazić port do dodawania leku.

    3. Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm), wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

    4. Zdjąć worek ze stojaka i (lub) odwrócić go portami do góry.

    5. Opróżnić oba porty, poprzez delikatne opukiwanie w pozycji worka portami do góry.

    6. Wymieszać dokładnie roztwór z lekiem.

    7. Obrócić worek do poprzedniej pozycji, otworzyć ponownie zacisk i kontynuować podawanie.

4. Trwałość: dodawane leki

Przed zastosowaniem należy ustalić chemiczną i fizyczną stabilność każdego dodawanego leku w pH leku Injectio Glucosi 10% Baxter w pojemniku Viaflo.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast, chyba że rozcieńczanie przeprowadzano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania w trakcie stosowania odpowiada użytkownik.

5. Niezgodności dodawanych leków

Roztwór glukozy nie powinien być podawany przez ten sam zestaw do infuzji jednocześnie, przed ani po przetoczeniu krwi, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji.

Przed dodaniem leku należy ocenić jego zgodność z roztworem w pojemniku Viaflo.

W przypadku braku badań zgodności, tego roztworu nie wolno mieszać z innymi lekami.

Należy zapoznać się ze sposobem użycia leku, który ma być dodany.

Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH leku Injectio Glucosi 10% Baxter (pH od 3,5 do 6,5).

Po dodaniu wykazującego zgodność leku do Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór należy podać natychmiast.

Nie należy stosować leków, o których wiadomo, że wykazują niezgodność.

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.8