CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


COXTRAL, 100 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Każda tabletka zawiera 100 mg nimesulidu (Nimesulidum).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletka.

Opis produktu: jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z symbolem „CX” wytłoczonym po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania


Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2).

Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (patrz punkt 4.2).

Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Nimesulid należy przepisywać wyłącznie jako lek drugiego rzutu.

Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna opierać się na klinicznej ocenie ogólnego ryzyka poszczególnych pacjentów (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia dolegliwości i objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.


Najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania nimesulidu wynosi 15 dni.


Coxtral powinien być stosowany możliwie najkrócej jak to tylko jest możliwe, w danej sytuacji klinicznej.


Dorośli:

100 mg dwa razy na dobę po posiłku.


Pacjenci w podeszłym wieku:

nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).


Dzieci (<12 lat):

nimesulid jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów (patrz też punkt 4.3).


Młodzież (od 12 do 18 lat):

z uwagi na określony u pacjentów dorosłych profil farmakokinetyczny i charakterystykę farmakodynamiczną nimesulidu, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z tej grupy wiekowej.


Zaburzenie czynności nerek: z uwagi na właściwości farmakokinetyczne leku, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min). Natomiast ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) stanowi przeciwwskazanie do podawania nimesulidu (patrz punkt 4.3 i 5.2).


Zaburzenie czynności wątroby: niewydolność wątroby stanowi przeciwwskazanie do stosowania nimesulidu (patrz punkt 5.2).


Przyjmowanie produktu leczniczego u w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania


Znana nadwrażliwość na nimesulid lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.
Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Reakcje hepatotoksyczne wywołane podaniem nimesulidu, w wywiadzie.

Jednoczesna ekspozycja na substancje o potencjalnym działaniu uszkadzającym wątrobę.

Uzależnienie od alkoholu, leków lub substancji odurzających.

Czynna lub nawracająca, w wywiadzie, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

Krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie lub perforacja związane ze stosowanym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego oraz inne czynne krwawienia i choroby przebiegające z krwawieniem.

Ciężkie zaburzenia krzepnięcia.

Ciężka niewydolność serca.

Ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Zaburzenie czynności wątroby.

Pacjenci z gorączką i (lub) objawami grypopodobnymi.

Dzieci poniżej 12 lat.

Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6 i 5.3).


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Produkt leczniczy Coxtral, tabletki 100 mg, nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi produktami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2.


Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).


Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku stwierdzenia braku korzyści wynikających z leczenia.


Wpływ na wątrobę:

Rzadko, podczas stosowania nimesulidu odnotowano przypadki wystąpienia ciężkich reakcji dotyczących wątroby, w tym również niezwykle rzadkie przypadki prowadzące do zgonu (patrz również punkt 4.8). U pacjentów, u których podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy mogące świadczyć o uszkodzeniu wątroby (np. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu) lub, u których badania wykażą nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby, należy przerwać leczenie. U tych pacjentów nie należy ponownie stosować nimesulidu. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków odwracalne, odnotowano nawet podczas krótkotrwałego stosowania produktu leczniczego.


Podczas leczenia nimesulidem należy zalecić pacjentom powstrzymanie się od stosowania innych leków przeciwbólowych. Jednoczesne stosowanie różnych leków z grupy NLPZ nie jest zalecane.


Jeżeli podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy grypopodobne i (lub) gorączka, produkt należy odstawić.


Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje:

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się śmiercią, raportowane są w przypadku wszystkich NLPZ, mogą wystąpić w każdym momencie leczenia z lub bez objawów ostrzegawczych lub zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.


Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną.


U pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jak również u pacjentów długotrwale leczonych lekami przeciwpłytkowymi takimi, jak kwas acetylosalicylowy lub inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.5) należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków osłonowych takich, jak mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej.


Pacjenci, u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (głównie krwawienie), w szczególności na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie, jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).


W przypadku, gdy u pacjentów otrzymujących nimesulid wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, produkt należy odstawić.


Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie (zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8 – działania niepożądane).


Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub serca, gdyż stosowanie nimesulidu może spowodować pogorszenie czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek należy przerwać stosowanie produktu leczniczego (patrz również punkt 4.5).


Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.


Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania nimesulidu.


Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub naczyń mózgu powinni być leczeni nimesulidem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).


Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, bardzo rzadko raportowano u pacjentów leczonych lekami z grupy NLPZ (patrz punkt 4.8). Ryzyko wystąpienia opisanych reakcji wydaje się być największe na początku leczenia, w większości przypadków objawy występowały w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Produkt leczniczy Coxtral, tabletki 100 mg należy odstawić w przypadku wystąpienia wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.


Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie podatni na wystąpienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie na krwawienie i perforację w obrębie żołądka i jelit, które mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.2). Pacjenci w podeszłym wieku są również szczególnie podatni na wystąpienie niewydolności nerek, serca i wątroby. Z tego względu zalecana jest obserwacja kliniczna pacjentów z tej grupy wiekowej.


Nimesulid może zaburzać czynność płytek krwi, z tego względu należy zachować ostrożność podczas podawania go pacjentom ze skazą krwotoczną (patrz również punkt 4.3). Należy jednak pamiętać, że nimesulid nie zastępuje kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia.


Stosowanie nimesulidu może prowadzić do zaburzeń płodności u kobiet, z tego względu nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. W przypadku kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub diagnozowanych z powodu niepłodności, należy rozważyć przerwanie leczenia nimesulidem (patrz punkt 4.6).


Produkt leczniczy Coxtral zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Interakcje w zakresie parametrów farmakodynamicznych

Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych takich, jak warfaryna (patrz punkt 4.4). U pacjentów otrzymujących warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe o podobnym działaniu lub kwas acetylosalicylowy podczas leczenia nimesulidem istnieje większe ryzyko krwawień. Z tego względu takie połączenia nie są zalecane (patrz również punkt 4.4) i są przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia (patrz również punkt 4.3). Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania wymienionych produktów leczniczych, należy ściśle monitorować aktywność przeciwzakrzepową.


Farmakodynamiczne lub farmakokinetyczne interakcje z lekami moczopędnymi

U zdrowych osób nimesulid powodował przemijające zmniejszenie wpływu furosemidu na wydalanie sodu oraz, w mniejszym stopniu, potasu i zmniejszał jego działanie moczopędne.


Jednoczesne stosowanie nimesulidu i furosemidu powodowało zmniejszenie (o około 20%) pola pod krzywą (AUC) i całkowitego wydalania furosemidu, pozostając bez wpływu na jego klirens nerkowy.


Jednoczesne stosowanie furosemidu i nimesulidu wymaga zachowania ostrożności u podatnych pacjentów z niewydolnością serca lub nerek, tak jak opisano w punkcie 4.4.


Interakcje farmakokinetyczne z innymi lekami

Istnieją doniesienia, że niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają wydalanie litu, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia stężenia litu w osoczu i wystąpienia toksyczności litu. W przypadku stosowania nimesulidu u pacjenta otrzymującego lit, należy monitorować stężenie litu w krwi pacjenta.


Jednoczesne stosowanie leków przeciwpłytkowych lub SSRI zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia z żołądka i jelit (patrz punkt 4.4).


Kortykosteroidy: istnieje zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).


Przeprowadzono również badania in vivo dotyczące możliwości wystąpienia interakcji farmakokinetycznych nimesulidu z glibenklamidem, teofliną, warfaryną, digoksyną, cymetydyną i lekami zobojętniającymi (tj. połączenia wodorotlenku glinu i magnezu). Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji.


Nimesulid hamuje izoenzym CYP2C9. Podczas stosowania nimesulidu może wystąpić zwiększenie stężenia w osoczu leków będących substratami tego enzymu.


Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania nimesulidu w czasie krótszym niż 24 godziny przed lub po podaniu metotreksatu, gdyż może to powodować zwiększenie stężenia metotreksatu w surowicy, nasilając tym samym jego toksyczność.


Ze względu na wpływ na prostaglandyny nerkowe, inhibitory syntetazy prostaglandyn takie, jak nimesulid mogą zwiększać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny.


Wpływ innych leków na nimesulid

Badania prowadzone w warunkach in vitro wykazały wypieranie nimesulidu z wiązań z białkami przez tolbutamid, kwas salicylowy oraz kwas walproinowy. Jednak, pomimo potencjalnego wpływu na stężenie produktu leczniczego w osoczu, opisane interakcje nie wykazywały znaczenia klinicznego.

4.6 Ciąża i laktacja


Stosowanie nimesulidu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak inne NLPZ nimesulid nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę (patrz punkt 4.4).


Podobnie jak w przypadku innych NLPZ, o znanym działaniu hamującym syntezę prostaglandyn, nimesulid może powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego (ductus arteriosus), nadciśnienie płucne, skąpomocz, małowodzie i zwiększone ryzyko krwawień, atonię macicy oraz obrzęki obwodowe. Odnotowano pojedyncze przypadki niewydolności nerek u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące nimesulid w późnym okresie ciąży.

Badania przeprowadzone na królikach wykazały występowanie nietypowego wpływu toksycznego na reprodukcję (patrz punkt 5.3), brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktów leczniczych zawierających nimesulid u kobiet w ciąży. Z tego względu potencjalne zagrożenia u ludzi pozostają nieznane i nie zaleca się stosowania nimesulidu u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.


Laktacja:

Nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nimesulid jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3 i 5.3).


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu nimesulidu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak pacjenci, u których podczas stosowania nimesulidu występują zawroty głowy lub senność powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


4.8 Działania niepożądane


Poniżej wymieniono działania niepożądane odnotowane podczas kontrolowanych badań klinicznych (około 7 800 pacjentów) oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do sprzedaży. Działania niepożądane sklasyfikowano wg częstości występowania:

bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko

niedokrwistość*, eozynofilia*

bardzo rzadko

trombocytopenia, pancytopenia, plamica

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

nadwrażliwość*

bardzo rzadko

anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

rzadko

hiperkaliemia*

Zaburzenia psychiczne

rzadko

lęk*, niepokój*, koszmary senne*

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często

zawroty głowy*

bardzo rzadko

ból głowy, senność, encefalopatia (zespół Reye’a)

Zaburzenia oka

rzadko

niewyraźne widzenie*

bardzo rzadko

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

bardzo rzadko

zawroty głowy

Zaburzenia serca

rzadko

tachykardia*

Zaburzenia naczyń

niezbyt często

nadciśnienie tętnicze *

rzadko

krwawienia*, zmiany ciśnienia tętniczego*, uderzenia gorąca*

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

duszność*

bardzo rzadko

astma, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

często

biegunka*, nudności*, wymioty*

niezbyt często

zaparcia*, wzdęcia*, zapalenie błony śluzowej żołądka*

bardzo rzadko

ból brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, smoliste stolce, krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa dwunastnicy i perforacja, choroba wrzodowa żołądka i perforacja, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

bardzo rzadko

zapalenie wątroby, piorunujące zapalenie wątroby (w tym przypadki śmiertelne), żółtaczka, cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

świąd*, wysypka*, zwiększona potliwość*

rzadko

rumień*, zapalenie skóry*

bardzo rzadko

pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia nerek i układu moczowego

rzadko

bolesne oddawanie moczu*, krwiomocz*, zatrzymanie moczu*

bardzo rzadko

niewydolność nerek, skąpomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często

obrzęki*

rzadko

złe samopoczucie*, osłabienie*

bardzo rzadko

obniżenie temperatury ciała

Badania

często

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych*


*częstość podana w oparciu o badania kliniczne


Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą żołądka i jelit. Mogą wystąpić: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienia z żołądka i jelit, czasami śmiertelne, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu leczniczego odnotowano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4 – specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).


4.9 Przedawkowanie


Objawy ostrego przedawkowania NLPZ są zwykle ograniczone do śpiączki, senności, nudności, wymiotów oraz bólu w nadbrzuszu i na ogół przemijają po zastosowaniu leczenia podtrzymującego. Może wystąpić krwawienie z żołądka i jelit. W rzadkich przypadkach może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zahamowanie czynności oddechowej lub śpiączka. Opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu dawek terapeutycznych NLPZ, te same reakcje mogą być również następstwem przedawkowania.


Pacjenci powinni być poddani leczeniu objawowemu i podtrzymującemu po przedawkowaniu leków z grupy NLPZ. Nie ma swoistej odtrutki. Nie ma dostępnych informacji dotyczących możliwości usuwania nimesulidu hemodializą, ale na podstawie dużego stopnia wiązania produktu leczniczego z białkami osocza (do 97,5%), przydatność hemodializy w leczeniu przedawkowania wydaje się być raczej wątpliwa. W ciągu 4 godzin od spożycia produktu leczniczego z wystąpieniem objawów lub po przyjęciu dużych dawek produktu leczniczego zalecane jest wywołanie wymiotów i (lub) podanie węgla aktywowanego (60 g do l00 g pacjentom dorosłym) i (lub) stosowanie osmotycznych środków przeczyszczających. Wymuszona diureza, alkalizacja moczu, hemodializa lub hemoperfuzja mogą okazać się nieskuteczne ze względu na duży stopień wiązania produktu leczniczego z białkami. Należy monitorować czynność wątroby i nerek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

kod ATC: M 01 AX 17


Nimesulid jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym działającym jako inhibitor cyklooksygenazy - enzymu biorącego udział w syntezie prostaglandyn.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Nimesulid dobrze wchłania się po podaniu doustnym. Po podaniu pojedynczej dawki 100 mg nimesulidu maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 3 do 4 mg/l osiągane jest po upływie 2 do 3 godzin u osób dorosłych. AUC wynosi 20 do 35 mg/godz./1. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy tymi wartościami, a uzyskanymi w przypadku podawania produktu leczniczego w dawce 100 mg dwa razy na dobę przez 7 kolejnych dni.

Do 97,5% produktu leczniczego wiąże się z białkami osocza.


Nimesulid jest głównie metabolizowany w wątrobie, z wykorzystaniem licznych szlaków metabolicznych, w tym izoenzymy cytochromu P450 (CYP) 2C9. Z tego względu istnieje potencjalna możliwość interakcji podczas jednoczesnego stosowania z lekami metabolizowanymi z udziałem CYP2C9 (patrz punkt 4.5). Głównym metabolitem jest pochodna parahydroksylowa, która jest czynna farmakologicznie. Opóźnienie pojawienia się tego metabolitu w krążeniu jest niewielkie (około 0,8 godziny), ale jego stała tworzenia nie jest duża i jest wyraźnie mniejsza niż stała wchłaniania nimesulidu. Hydroksynimesulid jest jedynym metabolitem wykrywanym w osoczu i jest on niemal w całości sprzężony. T1/2 waha się między 3,2 a 6 godzin.


Nimesulid jest wydalany głównie w moczu (około 50% podanej dawki). Jedynie 1 do 3% nimesulidu wydalane jest w postaci niezmienionej. Hydroksynimesulid, główny metabolit, występuje wyłącznie w postaci glukuronianu. Około 29% dawki po uprzedniej przemianie jest wydalane z kałem.


Profil farmakokinetyczny nimesulidu u pacjentów w podeszłym wieku nie ulega zmianie po podaniu w dawkach pojedynczych i wielokrotnych.


W badaniu eksperymentalnym dotyczącym pojedynczego podania produktu leczniczego, przeprowadzonym u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30 do 80 ml/min) w porównaniu do zdrowych ochotników, stężenia maksymalne nimesulidu i jego głównego metabolitu nie były większe niż u zdrowych ochotników. AUC i t 1/2 beta były o 50% większe, ale zawsze mieściły się w granicach wartości obserwowanych w grupie zdrowych ochotników. Wielokrotne podawanie nie powodowało kumulacji produktu leczniczego.


Nimesulid jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniły szczególnych zagrożeń dla ludzi. W trakcie badań dotyczących toksycznego działania po podaniu wielokrotnym nimesulidu stwierdzono, że może on uszkadzać nerki, wątrobę i żołądek i jelita. W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję, przeprowadzonych na królikach, po podaniu samicom dawek nie mających działania toksycznego zaobserwowano działanie embriotoksyczne i teratogenne (zaburzenia rozwojowe szkieletu i poszerzenie komór mózgu). Takiego działania nie zaobserwowano u szczurów, u których stwierdzono natomiast zwiększenie śmiertelności potomstwa we wczesnym okresie poporodowym oraz niekorzystny wpływ nimesulidu na płodność.6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Hypromeloza

Sodu dokuzynian

Magnezu stearynian.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności


3 lata.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


10 i 30 tabletek - blister z folii (PVC/PVDC/Al), w tekturowym pudełku. 10 szt. tabletek w blistrze z 10 tabletkami. 30 szt. tabletek w 3 blistrach po 10 tabletek.


Wielkość opakowania: 10 i 30 tabletek.


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12235.

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.05.2006

26.07.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
17.05.2010


9