ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Cefuroxime Teva, 125 mg, tabletki powlekane

Cefuroxime Teva, 250 mg, tabletki powlekane

Cefuroxime Teva, 500 mg, tabletki powlekane


Cefuroksym (w postaci cefuroksymu aksetylu)
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,

gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub

farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Cefuroxime Teva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zażyciem leku Cefuroxime Teva

3. Jak stosować lek Cefuroxime Teva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cefuroxime Teva

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK CEFUROXIME TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek ten nosi nazwę Cefuroxime Teva. Jest to antybiotyk, który należy do grupy leków zwanych cefalosporynami. Jest on stosowany w leczeniu zakażeń ze względu na działanie bakteriobójcze wobec określonych typów bakterii.


Lekarz może przepisać lek Cefuroxime Teva w leczeniu jednego z następujących zakażeń:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU Cefuroxime Teva


Kiedy NIE stosować leku Cefuroxime Teva


Jeśli nie jest pewne, czy powyższe zastrzeżenia mają zastosowanie do danego pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem zażywania leku.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cefuroxime Teva


Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza:


Jeśli po rozpoczęciu leczenia wystąpią u pacjenta objawy reakcji alergicznej (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”), należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.


Jeżeli w trakcie leczenia wystąpią u pacjenta wymioty lub biegunka, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może to hamować właściwe wchłanianie leku.


Jeśli w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku Cefuroxime Teva wystąpiła u pacjenta biegunka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ objaw ten może wskazywać na ciężką reakcję o nazwie „rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego”. W takim przypadku nie należy przyjmować leków spowalniających perystaltykę jelit stosowanych w leczeniu biegunki.


Lek może spowodować nadmierny rozwój innych drobnoustrojów występujących naturalnie w organizmie pacjenta. Może to prowadzić do zakażeń grzybiczych pochwy oraz zaburzeń żołądkowych.


U pacjentów chorych na boreliozę może po rozpoczęciu stosowania leku Cefuroxime Teva wystąpić gorączka, dreszcze, ból głowy i osłabienie. Jest to dość częsty objaw, który nie powinien budzić niepokoju. Jednakże jeśli którykolwiek z objawów nasili się, należy skontaktować się z lekarzem.


Podczas stosowania leku Cefuroxime Teva u niektórych dzieci może wystąpić lekka lub umiarkowana utrata słuchu.


Stosowanie leku Cefuroxime Teva z innymi lekami


Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Lek Cefuroxime Teva może wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych, na przykład badania poziomu glukozy (cukru) we krwi. Jeśli u pacjenta będzie wykonywane badanie krwi, przed przeprowadzeniem badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Cefuroxime Teva. Jeśli pacjent kontroluje stężenie glukozy we krwi lub moczu (np. chory na cukrzycę), należy zapytać lekarza lub farmaceuty, czy lek nie będzie wywierał wpływu na wyniki testów.


Jeśli pacjent przyjmuje aktualnie lub przyjmował ostatnio jakieś leki, również dostępne bez recepty, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Stosowanie leku Cefuroxime Teva z jedzeniem i piciem

Aby zapewnić właściwe wchłanianie leku, należy zażywać go wkrótce po posiłku.


Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, może stosować Cefuroxime Teva wyłącznie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne. Ryzyko dla dziecka nie zostało w pełni poznane.


Cefuroksym przenika do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Cefuroxime Teva.


Przed rozpoczęciem przyjmowania jakiegokolwiek leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Cefuroxime Teva nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.3. JAK ZAŻYWAĆ Cefuroxime Teva


Lek Cefuroxime Teva należy zawsze zażywać ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Dawkowanie, częstość zażywania leku oraz czas trwania kuracji lekiem Cefuroxime Teva zależą od rodzaju i ciężkości zakażenia. Lekarz dokładnie poinformuje, w jaki sposób należy przyjmować lek. W stosownych przypadkach więcej informacji będzie również zawartych w informacji o dawkowaniu przygotowanej przez farmaceutę. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami przed rozpoczęciem leczenia.


Pacjent powinien zawsze dokończyć pełen cykl leczenia, nawet jeśli poczuje się lepiej.


Tabletki należy przyjmować po posiłkach, aby zapewnić ich odpowiednie wchłanianie.


Zwykle stosowany schemat dawkowania opisany jest poniżej.


Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat


250 mg do 500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

125 mg do 250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

250 mg do 500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

500 mg dwa razy na dobę przez 20 dni.


Dzieci w wieku 5 do 12 lat


250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

125 mg do 250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.


Dzieci w wieku poniżej 5 latJeśli pacjent ma ciężkie schorzenia nerek, lekarz będzie uważnie kontrolował dawkowanie w trakcie leczenia i może zadecydować o wprowadzeniu zmian. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek poddawanych hemodializie może być konieczne podanie dodatkowej dawki po zakończeniu każdej dializy. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy porozmawiać z lekarzem.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cefuroxime Teva

Jeżeli pacjent lub inna osoba połknie dużą liczbę tabletek na raz lub jeśli przypuszcza się, że dziecko połknęło jakąś tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub lekarzem. Po przedawkowaniu mogą wystąpić napady drgawek. Należy zabrać ze sobą do szpitala lub do lekarza niniejszą ulotkę, pozostałe tabletki oraz opakowanie leku, aby wiadomo było, jaki lek został zażyty.


Pominięcie zastosowania leku Cefuroxime Teva

W przypadku pominięcia dawki leku Cefuroxime Teva, należy zażyć ją najszybciej jak to możliwe. Jednakże jeżeli zbliża się już pora następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.


Przerwanie stosowania leku Cefuroxime Teva

Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że doradzi to lekarz. Lekarz poinformuje pacjenta przez ile dni należy przyjmować lek Cefuroxime Teva. Bardzo ważne jest, aby dokończyć pełną kurację, nawet jeśli pacjent wcześniej poczuje się lepiej.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Cefuroxime Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Niektóre z działań niepożądanych leku Cefuroxime Teva mogą być ciężkie. Jeżeli u pacjenta wystąpią poniższe objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:Następujące działania niepożądane obserwowano z podaną poniżej częstością:


Występujące często (rzadziej niż u 1 do 10 na 100 pacjentów)


Występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów)


Występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)


Występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)


Cefuroxime Teva może również wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z informacjami w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cefuroxime Teva oraz „Stosowanie leku Cefuroxime Teva z innymi lekami”.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ Cefuroxime Teva


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Cefuroxime Teva po upływie terminu ważności zamieszczonym na blistrze lub na opakowaniu zewnętrznym po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Cefuroxime Teva


Cefuroxime Teva, 125 mg, tabletki powlekane:

Opadry White (03H58900) o składzie: HPMC 2910/hypromeloza 6 cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy (E1520).


Cefuroxime Teva, 250 mg i 500 mg, tabletki powlekane:

Opadry Blue (03H550624) o składzie: HPMC 2910/hypromeloza 6 cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy (E1520), błękit brylantowy FCF (E133), lak, Indygokarmin (E132), lak.


Jak wygląda lek Cefuroxime Teva i co zawiera opakowanie


Cefuroxime Teva, 125 mg, tabletki powlekane: białe lub kremowe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem “125” z jednej strony i “P124” z drugiej strony.

Cefuroxime Teva, 250 mg tabletki powlekane: jasnoniebieskie tabletki powlekane z wytłoczonym napisem “250” z jednej strony i “P125” z drugiej strony.

Cefuroxime Teva, 500 mg, tabletki powlekane: jasnoniebieskie tabletki powlekane z wytłoczonym napisem “500” z jednej strony i “P126” z drugiej strony.


Lek dostępny jest w blistrach. Dostępne wielkości opakowań:


Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00


Wytwórca

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305, 74770 Opava-Komárov

Republika Czeska


TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22

Wielka Brytania


Ten produkt medyczny jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Czechy:

Cefuroxim – Teva 125 mg potahované tablety

Cefuroxim – Teva 250 mg potahované tablety

Cefuroxim – Teva 500 mg potahované tablety

Niemcy

Cefurox Teva 125 mg Filmtabletten

Cefurox Teva 250 mg Filmtabletten

Cefurox Teva 500 mg Filmtabletten

Irlandia

Cefuroxime Teva 125 mg Film-coated tablets

Cefuroxime Teva 250 mg Film-coated tablets

Cefuroxime Teva 500 mg Film-coated tablets

Włochy

Cefuroxima Teva 125 mg compresse rivestite con film

Cefuroxima Teva 250 mg compresse rivestite con film

Cefuroxima Teva 500 mg compresse rivestite con film

Polska

Cefuroxime Teva

Portugalia

Cefuroxima Teva

Słowacja

Cefuroxim - Teva 125 mg

Cefuroxim - Teva 250 mg

Cefuroxim - Teva 500 mg

Hiszpania

Cefuroxima Teva 125 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cefuroxima Teva 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cefuroxima Teva 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Wielka Brytania

Cefuroxime 125 mg Film-coated Tablets

Cefuroxime 250 mg Film-coated Tablets

Cefuroxime 500 mg Film-coated Tablets


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-05-12