INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe (10, 14, 20 tabletek w blistrach PVC/PCTFE/Aluminium)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cefuroxime Teva, 500 mg, tabletki powlekane

Cefuroximum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg cefuroksymu (w postaci cefuroksymu aksetylu).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane


10 tabletek Kod EAN: 5909990785674

14 tabletek Kod EAN: 5909990785681

20 tabletek Kod EAN: 5909990785698


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16806


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Cefuroxime Teva 500 mg tabletki powlekane

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cefuroxime Teva, 500 mg, tabletki powlekane

Cefuroximum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Teva


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE