INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH I OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


PUDEŁKO TEKTUROWE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Actavis

2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


Piperacillinum + Tazobactamum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 2 g piperacyliny w postaci soli sodowej i 0,25 g tazobaktamu w postaci soli sodowej.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Proszek zawiera sód. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


1 fiolka

12 fiolek


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Zawiera penicylinę


Produktu nie WOLNO mieszać ani podawać JEDNOCZEŚNIE Z AMINOGLIKOZYDAMI, anI NIE ROZPUSZCZAĆ LUB ROZCIEŃCZAĆ w Mleczanowym płyniE Ringera (HartmanNa).


Należy zapoznać się z treścią ulotki w celu uzyskania informacji o zgodności z rozcieńczalnikami i innymi produktami leczniczymi.


Tylko do jednorazowego użycia.

Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

W celu uzyskania dalszych informacji o sposobie i czasie przechowywania produktu po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu), należy zapoznać się z treścią ulotki.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Zamkniętą fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


[Actavis - logo]

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1684813. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


<nie dotyczy – produkt nie przeznaczony do samodzielnego stosowania przez pacjenta>


17. KOD EAN


[1 fiolka] 5909990782840


[12 fiolek] 5909990782857


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Piperacillin/Tazobactam Actavis

2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


Piperacillinum + Tazobactamum


Podanie dożylne po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu).2. SPOSÓB PODAWANIA


Podanie dożylne po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu).


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Produktu nie WOLNO mieszać ani podawać JEDNOCZEŚNIE Z AMINOGLIKOZYDAMI, anI NIE ROZPUSZCZAĆ LUB ROZCIEŃCZAĆ w Mleczanowym płyniE Ringera (HartmanNa).3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK
6. INNE


[Actavis - logo]

Actavis Group PTC ehf.


2