ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKALogo SandozOspamox 500 mg

500 mg, tabletki powlekane


Ospamox 750 mg

750 mg, tabletki powlekane


Ospamox 1000 mg

1000 mg, tabletki powlekane


(Amoxicillinum)Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Ospamox i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ospamox

  3. Jak stosować lek Ospamox

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Ospamox

  6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK OSPAMOX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Ospamox jest antybiotykiem. Należy do grupy antybiotyków zwanej penicylinami. Stosuje się go w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.


Lek Ospamox stosuje się w:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OSPAMOX


Kiedy nie stosować leku Ospamox


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ospamox

Jeśli pacjent ma:


Lek może również zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu lub we krwi. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i rutynowo wykonuje badania moczu lub krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku. Może być konieczne zastosowanie innych testów.


Stosowanie leku Ospamox z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą stwarzać problemy podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Ospamox.


Należy zachować ostrożność w przypadku następujących leków:


Stosowanie leku Ospamox z jedzeniem i piciem

Lek Ospamox można przyjmować przed jedzeniem, w trakcie lub po posiłku.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Dane uzyskane u ograniczonej liczby kobiet, które przyjmowały lek w okresie ciąży, nie wskazują na niepożądany wpływ amoksycyliny na przebieg ciąży ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Ze względów bezpieczeństwa amoksycylinę należy stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem.

Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego, dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne przerwanie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany wpływ leku Ospamox na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.3. JAK STOSOWAĆ LEK Ospamox


Ospamox należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.


Zwykle stosowana dawka u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi od 750 mg do 3000 mg amoksycyliny na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

W zapobieganiu zapaleniu wsierdzia: zalecana dawka wynosi u dorosłych 2000 do 3000 mg amoksycyliny na godzinę przed zabiegiem, a u dzieci 50 mg/kg mc.


Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek.


Osoby z chorobami nerek

Może być konieczne zmniejszenie dawki leku przez lekarza.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ospamox

W razie zażycia zbyt dużej ilości leku (przedawkowania) należy zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy pokazać opakowanie leku. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha.


Pominięcie dawki leku Ospamox

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Ospamox

Lek należy przyjmować zawsze aż do końca cyklu leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. Możliwe jest również uodpornienie się bakterii na ten lek.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Ospamox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.


Następujące ciężkie działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):


Następujące ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):


Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia


Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):


Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):


Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):


Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Ospamox


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Ospamox

Substancją czynną jest amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej).


Każda tabletka powlekana Ospamox 500 mg zawiera 574 mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 500 mg amoksycyliny.


Każda tabletka powlekana Ospamox 750 mg zawiera 861 mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 750 mg amoksycyliny.


Każda tabletka powlekana Ospamox 1000 mg zawiera 1148 mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 1000 mg amoksycyliny.


Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: magnezu stearynian (E470b), poliwidon K 25, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka: tytanu dwutlenek, talk, hypromeloza.


Jak wygląda lek Ospamox i co zawiera opakowanie

Ospamox 500 mg:

Tabletki powlekane są białe lub kremowe, podłużne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach.

Ospamox 750 mg i Ospamox 1000 mg:

Tabletki powlekane są białe lub kremowe, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach.


Tabletki można podzielić na połowy.


Tabletki powlekane pakowane są w blistry w tekturowym pudełku.


Wielkość opakowań: 20 lub 28 tabletek powlekanych.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria


Wytwórca

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Niemcy


W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. +48 22 549 15 00


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria Amoxicillin „Hexal” 500 mg – Filmtabletten

Amoxicillin „Hexal” 750 mg – Filmtabletten

Amoxicillin „Hexal” 1000 mg – Filmtabletten

Luksemburg AmoxiHEXAL 500 Filmtabletten

AmoxiHEXAL 750 Filmtabletten

AmoxiHEXAL 1000 Filmtabletten

Niemcy AmoxiHEXAL 500 mg Filmtabletten

AmoxiHEXAL 750 mg Filmtabletten

AmoxiHEXAL 1000 mg Filmtabletten

Polska Ospamox 500 mg

Ospamox 750 mg

Ospamox 1000 mg

Włochy AMOXICILLINA HEXAL AG - 1000 mg compresse rivestite con fllmData zatwierdzenia ulotki: 2010-06-09


5