INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Novamox

500 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

(Amoxicillinum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 574,1 amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 500 mg amoksycyliny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera aspartam (E951)

Dalsze informacje znajduja się w ulotce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej


20,00 g proszku do sporządzenia 100 ml zawiesiny doustnej

Kod EAN:

5909990782383W opakowaniu znajduje się polipropylenowa łyżeczka miarowa lub polietylenowa strzykawka (z łącznikiem) z podziałką 1,25 ml, 2,5 ml oraz 5,0 ml.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Wstrząsnąć dokładnie przed użyciem.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)

Przygotowaną zawiesinę należy zużyć w ciągu 14 dni.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Przygotowana zawiesina: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1683113. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany z przepisu lekarza15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Novamox 500 mg/5 ml zawiesina
Logo Sandoz


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Butelka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Novamox

500 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

(Amoxicillinum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera  574,1 amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 500 mg amoksycyliny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera aspartam (E951).

Dalsze informacje znajduja się w ulotce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

20,00 g proszku do sporządzenia 100 ml zawiesiny doustnej


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Przygotowaną zawiesinę należy zużyć w ciągu 14 dni.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Przygotowana zawiesina: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1683113. NUMER SERII


Lot:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany z przepisu lekarza15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM