MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH {Blistry Alu-Alu}


1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topiramatum Accord, 25 mg, tabletki powlekane


Topiramatum2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord3.TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5.INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM {TEKTUROWYM PUDEŁKU}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topiramatum Accord, 25 mg, tabletki powlekane


Topiramatum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda powlekana tabletka zawiera 25 mg topiramatu3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę. Patrz ulotka - Inne informacje.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane


10 tabletek powlekanych 5909990808229


14 tabletek powlekanych 5909990808236


20 tabletek powlekanych 5909990808243


28 tabletek powlekanych 5909990808250


30 tabletek powlekanych 5909990808267


50 tabletek powlekanych 5909990808274


56 tabletek powlekanych 5909990808281


60 tabletek powlekanych 5909990808298


100 tabletek powlekanych 5909990808304


120 tabletek powlekanych 5909990808328


200 tabletek powlekanych 5909990808335

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. SPECJALNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIE(A) SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Uwaga: Może powodować senność. Jeśli lek wywołuje taką reakcję u pacjenta, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. SPECJALNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NICH ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF, Wielka Brytania12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17218


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Topiramatum Accord 25 mg