INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metformin USV

1000 mg, tabletki powlekane

Metformini hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 780 mg metforminy.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990791088

60 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990791095

100 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990791101

120 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990791125

30 tabletek powlekanych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny : USV Europe Limited

City House, 126 – 130 Hills Road, Cambridge,

Cambridgeshire CB2 1RY, Wielka Brytania


12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


16936


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę - Rp.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Metformin USVMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metformin USV

1000 mg, tabletki powlekane

Metformini hydrochloridum


2. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY


USV Europe Limited


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERI


Nr serii:


5. INNE