INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Milpharm

2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

(Piperacillinum + Tazobactamum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 2 g piperacyliny w postaci soli sodowej i 250 mg tazobaktamu w postaci soli sodowej.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sód. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


1 fiolka

Kod EAN


5909990784578

5 fiolek

Kod EAN


5909990784585

10 fiolek

Kod EAN


5909990784592

12 fiolek

Kod EAN


5909990784608

50 fiolek

Kod EAN


59099907846395. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu).

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Lek zawiera penicylinę.


LEKU NIE WOLNO MIESZAĆ ANI PODAWAĆ JEDNOCZEŚNIE Z ŻADNYM ANTYBIOTYKIEM AMINOGLIKOZYDOWYM, ANI NIE ROZPUSZCZAĆ LUB ROZCIEŃCZAĆ W MLECZANOWYM PŁYNIE RINGERA (ROZTWOREM HARTMANNA).


Informacje dotyczące zgodności leku z rozcieńczalnikami i innymi lekami znajdują się w ulotce.

Do jednorazowego użycia.

Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

Warunki przechowywania i okres ważności leku po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu) znajdują się w ulotce.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Milpharm Limited

Ares Block, Odyssaey Business Park

West End Road, South Ruislip

Middlesex UK, HA4 6QD

Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1684713. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Milpharm

2 g + 0,25 g

(Piperacillinum + Tazobactamum)


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu)


2. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu).

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


TEGO PRODUKTU LECZNICZEGO NIE WOLNO MIESZAĆ LUB PODAWAĆ JEDNOCZEŚNIE Z ŻADNYM ANTYBIOTYKIEM AMINOGLIKOZYDOWYM I NIE WOLNO ROZPUSZCZAĆ ANI ROZCIEŃCZAĆ MLECZANOWYM PŁYNEM RINGERA (ROZTWOREM HARTMANNA).3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


6. INNE