ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKALogo SandozNovamox 500 mg

500 mg, tabletki powlekane


Novamox 750 mg

750 mg, tabletki powlekane


Novamox 1000 mg

1000 mg, tabletki powlekane


(Amoxicillinum)Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Novamox i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Novamox

  3. Jak stosować lek Novamox

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Novamox

  6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK NOVAMOX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Novamox jest antybiotykiem. Należy do grupy antybiotyków zwanej penicylinami. Stosuje się go w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.


Lek Novamox stosuje się w:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NOVAMOX


Kiedy nie stosować leku Novamox


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Novamox

Jeśli pacjent ma:


Lek może również zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu lub we krwi. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i rutynowo wykonuje badania moczu lub krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku. Może być konieczne zastosowanie innych testów.


Stosowanie leku Novamox z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą stwarzać problemy podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Novamox.


Należy zachować ostrożność w przypadku następujących leków:


Stosowanie leku Novamox z jedzeniem i piciem

Lek Novamox można przyjmować przed jedzeniem, w trakcie lub po posiłku.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Dane uzyskane u ograniczonej liczby kobiet, które przyjmowały lek w okresie ciąży, nie wskazują na niepożądany wpływ amoksycyliny na przebieg ciąży ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Ze względów bezpieczeństwa amoksycylinę należy stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem.

Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego, dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne przerwanie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany wpływ leku Novamox na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.3. JAK STOSOWAĆ LEK NOVAMOX


Novamox należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.


Zwykle stosowana dawka u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi od 750 mg do 3000 mg amoksycyliny na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

W zapobieganiu zapaleniu wsierdzia: zalecana dawka wynosi u dorosłych 2000 do 3000 mg amoksycyliny na godzinę przed zabiegiem, a u dzieci 50 mg/kg mc.


Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek.


Osoby z chorobami nerek

Może być konieczne zmniejszenie dawki leku przez lekarza.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Novamox

W razie zażycia zbyt dużej ilości leku (przedawkowania) należy zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy pokazać opakowanie leku. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha.


Pominięcie dawki leku Novamox

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Novamox

Lek należy przyjmować zawsze aż do końca cyklu leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. Możliwe jest również uodpornienie się bakterii na ten lek.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Novamox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.


Następujące ciężkie działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):


Następujące ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):


Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia


Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):


Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):


Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):


Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NOVAMOX


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Novamox

Substancją czynną jest amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej).


Każda tabletka powlekana Novamox 500 mg zawiera 574 mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 500 mg amoksycyliny.


Każda tabletka powlekana Novamox 750 mg zawiera 861 mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 750 mg amoksycyliny.


Każda tabletka powlekana Novamox 1000 mg zawiera 1148 mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 1000 mg amoksycyliny.


Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: magnezu stearynian (E470b), poliwidon K 25, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka: tytanu dwutlenek, talk, hypromeloza.


Jak wygląda lek Novamox i co zawiera opakowanie

Novamox 500 mg:

Tabletki powlekane są białe lub kremowe, podłużne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach.

Novamox 750 mg i Novamox 1000 mg:

Tabletki powlekane są białe lub kremowe, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach.


Tabletki można podzielić na połowy.


Tabletki powlekane pakowane są w blistry w tekturowym pudełku.


Wielkość opakowań: 20 lub 28 tabletek powlekanych.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria


Wytwórca

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Niemcy


W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. +48 22 549 15 00


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria Amoxicillin Sandoz 500 mg – Filmtabletten

Amoxicillin Sandoz 750 mg – Filmtabletten

Amoxicillin Sandoz 1000 mg – Filmtabletten

Bułgaria Amoxicillin Sandoz

Estonia Ospamox 500 mg

Ospamox 1000 mg

Finlandia Amoxicillin Sandoz

Litwa Ospamox 500 mg plėvele dengtos tabletės

Ospamox 1000 mg plėvele dengtos tabletės

Luksemburg AmoxiHEXAL 500 Filmtabletten

AmoxiHEXAL 750 Filmtabletten

AmoxiHEXAL 1000 Filmtabletten

Łotwa Ospamox 500 mg apvalkotās tabletes

Ospamox 1000 mg apvalkotās tabletes

Niemcy Amoxi Sandoz 500 mg Filmtabletten

Amoxi Sandoz 750 mg Filmtabletten

Amoxi Sandoz 1000 mg Filmtabletten

Polska Novamox 500 mg

Novamox 750 mg

Novamox 1000 mg

Republika Czeska Ospamox Neo 500 mg

Ospamox Neo 750 mg

Ospamox Neo 1000 mg

Republika Słowacka Ospamox 500 mg filmom obalené tablety

Ospamox 750 mg filmom obalené tablety

Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety

Rumunia Amoxicilina Sandoz 500 mg comprimate filmate

Amoxicilina Sandoz 1000 mg comprimate filmate

Słowenia Ospamox 500 mg filmsko obložene tablete

Ospamox 750 mg filmsko obložene tablete

Ospamox 1000 mg filmsko obložene tablete

Szwecja Amoxicillin Sandoz

Włochy AMOXICILLINA SANDOZ GmbH - 1000 mg compresse rivestite con fllmData zatwierdzenia ulotki: 2010-05-04


5