INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ospamox Novamox 500 mg

500 mg tabletki powlekane

(Amoxicillinum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 574 mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 500 mg amoksycyliny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


20 tabletek powlekanych

Kod EAN:

5909990780402


28 tabletek powlekanych

Kod EAN:

5909990780433
5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse10

6250 Kundl, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1676713. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Ospamox Novamox 500 mg tabletki


Logo Sandoz


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Novamox 500 mg

500 mg, tabletki powlekane

(Amoxicillinum)2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo Sandoz3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE