OZNAKOWANIE OPAKOWAŃINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Montelukast MSD, 5 mg, tabletki – Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montelukast MSD, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 5 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera aspartam (E 951). Dodatkowe informacje, patrz ulotka.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN


28 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN


30 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Montelukast MSD 5 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Montelukast MSD, 5 mg - Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montelukast MSD, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


MSD Polska Sp. z o.o. ((logo podmiotu odpowiedzialnego MSD Polska Sp. z o.o.))3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE4