OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ



INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Montelukast MSD, 10 mg, tabletki – Pudełko tekturowe



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montelukast MSD, 10 mg, tabletki powlekane

Montelukastum



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.



3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną. Dodatkowe informacje, patrz ulotka.



4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek powlekanych kod EAN


28 tabletek powlekanych kod EAN


30 tabletek powlekanych kod EAN



5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.



6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.



7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE



8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)



9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.



10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE



11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa



12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:



13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.



15. INSTRUKCJA UŻYCIA





16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Montelukast MSD 10 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Montelukast MSD, 10 mg, tabletki - Blister



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montelukast MSD, 10 mg, tabletki powlekane

Montelukastum



2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


MSD Polska Sp. z o.o. ((logo podmiotu odpowiedzialnego MSD Polska Sp. z o.o.))



3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP



4. NUMER SERII


Lot



5. INNE





4