INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

{PUDEŁKO TEKTUROWE}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tonpular PR 150 mg, 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Venlafaxinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna kapsułka zawiera 169,7 mg wenlafaksyny chlorowodorku, odpowiadającego 150 mg wenlafaksyny


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera: żółcień pomarańczową i tartrazynę

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


  1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

14 kapsułek 5909990794409

28 kapsułek 5909990794416


5. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA


Do podawania doustnego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


(nie dotyczy)


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


nie dotyczy


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: Wockhardt UK Ltd, Ash Road North, Wrexham LL13 9UF, Wielka Brytania


12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


16918


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot)


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dawka: zgodnie z zaleceniem lekarza16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Tonpular PR 150 mg

Wenlafaksyna
Inne:


logo Wockhardt UK Ltd


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tonpular PR 150 mg, 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Venlafaxinum
2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Wockhardt UK Ltd3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP (nadruk)


4. NUMER SERII


Lot (nadruk)


5. INNE


logo Wockhardt UK Ltd