ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Tizanor, 2 mg, tabletki

Tizanor, 4 mg, tabletki

(Tizanidinum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Tizanor i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tizanor

3. Jak stosować lek Tizanor

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Tizanor

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK TIZANOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Tabletki leku Tizanor zawierają tyzanidynę, która jest lekiem zwiotczającym mięśnie. Tyzanidyna jest stosowana w celu zmniejszenia sztywności i ograniczeń ruchowych mięśni związanych ze stwardnieniem rozsianym, bądź urazami lub chorobami rdzenia kręgowego.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TIZANOR


Kiedy nie stosować leku Tizanor:


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tizanor:


Stosowanie leku Tizanor z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku Tizanor o wszystkich przyjmowanych lekach obecnie lub ostatnio, nawet o tych, które wydawane są bez recepty lub o lekach ziołowych..

Lek Tizanor należy stosować ostrożnie, jeżeli:


Ciąża i karmienie piersią

Leku Tizanor w tabletkach nie wolno przyjmować kobietom w ciąży, zachodzącym w ciążę lub planującym zajście w ciążę. Należy zasięgnąć porady lekarza.

Leku Tizanor w tabletkach nie wolno przyjmować kobietom karmiącym piersią. Należy zasięgnąć porady lekarza.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Tizanor może wywoływać senność i obniżać sprawność psychofizyczną. W przypadku wystąpienia tego typu objawów nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tizanor

Tabletki zawierają laktozę. Jesli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję, niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK TIZANOR


Lek Tizanor w tabletkach należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.


Godziny i częstość dawkowania leku zostały dostosowane do potrzeb pacjenta, który powinien przyjmować lek dokładnie w sposób zalecony przez lekarza.


Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Lekarz zwykle rozpoczyna leczenie od jednej tabletki 2 mg na dobę i zaleca pacjentowi stopniowe zwiększanie liczby przyjmowanych tabletek, aż do uzyskania zmniejszenia występujących objawów.


Nie należy zwiększać dawki leku Tizanor częściej niż co 3 do 4 dni.

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa wynosi do 24 mg (12 tabletek po 2 mg lub 6 tabletek po 4 mg).

Nie przekraczać dawki 36 mg na dobę (18 tabletek po 2 mg lub 9 tabletek po 4 mg na dobę).


Zawsze należy przestrzegać wyznaczonych terminów wizyty u lekarza, co pozwala na obserwację postępów leczenia u pacjenta.


Zaburzenie czynności nerek:

Lekarz zaleci rozpoczęcie stosowania leku od jednej tabletki 2 mg i doradzi pacjentowi, w jaki sposób powinien zwiększać dawkę.


Zaburzenie czynności wątroby:

Leku Tizanor nie wolno stosować u osoby z poważnymi problemami z wątrobą.


Dzieci i młodzież:
Nie zaleca się stosowania leku Tizanor u pacjentów poniżej 18 lat.


Pominięcie zastosowania leku Tizanor

W przypadku zapomnienia przyjęcia jednej dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się już godzina planowanego przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tizanor

Nigdy nie przyjmować większej dawki leku niż zalecana. W przypadku podejrzenia przedawkowania leku Tizanor przez pacjenta lub przez inną osobę należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się natychmiast do miejscowego szpitala, na oddział ratunkowy. Bezwzględnie należy zabrać ze sobą pojemnik po leku, nawet gdy jest pusty. Objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, spadek ciśnienia tętniczego, zwężenie źrenic, zawroty głowy, trudności z oddychaniem, niepokój ruchowy, senność lub śpiączka.


Przerwanie stosowania leku Tizanor

Nie należy przerywać stosowania leku Tizanor bez zgody lekarza. Leczenie lekiem Tizanor należy przerywać stopniowo, szczególnie u pacjentów, którzy otrzymywali duże dawki, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nagłe zaprzestanie leczenia może spowodować przyśpieszoną akcję serca i wysokie ciśnienie krwi.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Tyzanidyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku utrzymywania się lub szczególnej dokuczliwości dowolnego z poniższych działań niepożądanych należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.


Wysypka skórna lub świąd sugerują reakcję alergiczną, w którym to przypadku należy natychmiast zaprzestać przyjmowania tabletek i udać się na wizytę do lekarza lub zgłosić się do szpitala.


Często (dotyczy 1 do 10 osób na 100)


Rzadko (dotyczy od 1 do 10 osób na 10,000)


Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób)


Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Ważne: W przypadku wystąpienia nagłej utraty apetytu i pojawienia się zażółcenia skóry lub białkówek oczu oraz bólu lub obrzęku w obrębie brzucha (między klatką piersiową a pasem) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PrzechowywaĆ lek TIZANOR


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować leku Tizanor po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po (EXP): (mm/yyyy).


Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Tizanor

Każda tabletka zawiera odpowiednio 2 mg lub 4 mg substancji czynnej tyzanidyny.

Inne składniki leku to laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna i kwas stearynowy.


Jak wygląda lek Tizanor i co zawiera opakowanie

Tabletki Tizanor 2 mg są owalne, płaskie ze ściętymi brzegami, o barwie od białej do prawie białej, z wytłoczonym symbolem „R179” po jednej stronie i z rowkiem dzielącym na połowy po drugiej stronie.

Tabletki Tizanor 4 mg są owalne, płaskie ze ściętymi brzegami, o barwie od białej do prawie białej, z wytłoczonym symbolem „R180” po jednej stronie i z rowkiem dzielącym na ćwiartki po drugiej stronie.


Rowek dzielący ma tylko ułatwić połamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia; nie jest przeznaczony do podzielenia jej na równe dawki.


Tizanor 2 mg i Tizanor 4 mg jest pakowany w blistrach z PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 30, 100 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Orion Corporation

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo

Finlandia


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Wielka Brytania: Tizanidine 2mg & 4mg Tablets

Włochy: Tizanidina Dr. Reddy’s 2mg & 4mg compresse

Bułgaria: Sizolan 2 mg, 4 mg таблетка

Polska: Tizanor

Austria: Tizanidin betapharm 2 mg & 4 mg Tabletten

Rosja: Sizolan 2 mg, 4 mg comprimate

Finlandia: Tizanidin Orion

Węgry: Tizanidin OrionData zatwierdzenia ulotki: 2010-05-12

4(4)