INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe (7 tabletek)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aflobax, 250 mg, tabletki powlekane

Levofloxacinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka zawiera 250 mg lewofloksacyny (w postaci półwodnej).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze q.s.

Dalsze informacje: patrz ulotka dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.

7 tabletek powlekanych 5909990777396


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie wymaga specjalnych warunków przy przechowywaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


16705


13. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Aflobax 250 mgINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe (10 tabletek)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aflobax, 250 mg, tabletki powlekane

Levofloxacinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka zawiera 250 mg lewofloksacyny (w postaci półwodnej).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze q.s.

Dalsze informacje: patrz ulotka dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.

10 tabletek powlekanych 5909990777402


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie wymaga specjalnych warunków przy przechowywaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


16705


13. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Aflobax 250 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister PVC/Aluminium1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aflobax, 250 mg, tabletki powlekane

Levofloxacinum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:4. NUMER SERII


Nr serii:5. INNE5