INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Aurobindo

4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

(Piperacillinum + Tazobactamum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 4 g piperacyliny w postaci soli sodowej i 500 mg tazobaktamu w postaci soli sodowej.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sód. W celu uzyskania dalszych informacje należy zapoznać się z ulotką.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

1 fiolka Kod EAN: 5909990779888

12 fiolek Kod EAN: 5909990779895


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu).

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Lek zawiera penicylinę.


LEKU NIE WOLNO MIESZAĆ ANI PODAWAĆ JEDNOCZEŚNIE Z ŻADNYM ANTYBIOTYKIEM AMINOGLIKOZYDOWYM, ANI NIE ROZPUSZCZAĆ LUB ROZCIEŃCZAĆ W MLECZANOWYM ROZTWORZE RINGERA (HARTMANNA).


Informacje dotyczące zgodności leku z rozcieńczalnikami i innymi lekami znajdują się w ulotce.


Do jednorazowego użycia.

Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Warunki przechowywania i okres ważności leku po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu) znajdują się w ulotce.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Aurobindo Pharma (Malta) Limited

46/2, South Street, Valletta, VLT 11.

Malta


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16745


13. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Aurobindo

4 g + 0,5 g

(Piperacillinum + Tazobactamum)


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu)


2. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu).

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


TEGO PRODUKTU LECZNICZEGO NIE WOLNO MIESZAĆ LUB PODAWAĆ JEDNOCZEŚNIE Z ŻADNYM ANTYBIOTYKIEM AMINOGLIKOZYDOWYM I NIE WOLNO ROZPUSZCZAĆ ANI ROZCIEŃCZAĆ MLECZANOWYM ROZTWOREM RINGERA (HARTMANNA).


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


6. INNE